Компютърни науки


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

 • подготвяне на висококвалифицирани специалисти обезпечаващи нуждите на обществото, икономиката и частния бизнес;
 • генериране на прогрес съобразно образователно-квалификационната степен;
 • предоставяне на гъвкаво и иновативно обучение на най-високо ниво, с цел осигуряване на единство между потребностите на образованието, научноизследователската дейност и бизнеса;
 • осигуряване разпространението, трансфера и приложението на знания и умения в полза на всички обществени слоеве.

 

Професионална квалификация:

Компютърни науки

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания

Завършилите специалност “Компютърни науки” получават висше образование и широкопрофилна подготовка. Те ще бъдат високо квалифицирани специалисти, способни да поддържат и развиват компютърно-базирани системи за науката, технологиите и бизнеса в новото столетие. Ще могат да проектират, разработват, прилагат и поддържат компютърните системи и използват информационните и комуникационни технологии. Могат да продължат обучението си в магистърска степен.

Студентите изучават в дълбочина принципите и теорията на компютърните науки, както и тяхното практическо използване.

Ще бъдат силно мотивирани специалисти, имащи задълбочени знания по изграждане на компютърно базирани системи, програмиране, системно анализиране, управление на проекти. Получават знания и умения както за самостоятелна професионална работа, така  и за работа в екип.

Те ще бъдат добре подготвени със знания на западни езици и по-специално английски език.

Физическото възпитание и спорта е елемент от общата подготовка на обучаемите.

Дипломирането става с полагане на държавен изпит или чрез разработване на дипломен проект.

При разработването на учебния план са отчетени изискванията и стандартите  на асоциациите ACM и IEEE.

По време на обучението си ще овладеят широкопрофилни теоретични знания за:

 •  приложните и компютърно ориентираните дялове на математиката (компютърна геометрия и алгебра, числени методи, дискретни структури);
 • съвременните концепции и теории, свързани с компютърните науки;
 • проектиране на компютърно-базирани системи;
 • прилагане на подходящи теории за анализ  и оценка на компютърните и информационни системи и технологии.

Умения

Основни умения

 • да работят с широко разпространените в различните сфери на практиката приложни програмни среди ;
 • да проектират приложен и системен софтуер;
 • да оценяват разработените системи;
 • да програмират на системни, обектно и визуално-ориентирани, непроцедурни и Интернет ориентирани езици;
 • да оперират с компютърния хардуер ефективно;
 • да умеят да работят както самостоятелно, така и в екип.

Допълнителни умения:

 • да умеят да представят програмните и техническите си разработки пред аудитория;
 • да разбират техническите и научни проблеми;
 • да управляват разпределението на времето си и развиват организаторските си способности;
 • да познават основите на управлението на малки фирми.

Компетентности

Самостоятелност и отговорност

 • притежава способност за административно управление на сложни професионални дейности, включително на екипи и ресурси;
 •  поема отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори;
 • проявява творчество и инициативност в управленската дейност;
 • преценява необходимостта от обучение на другите с цел повишаване на екипната ефективност;
 • компетентност за формиране на екип;
 • компетентност за поставяне на ясни цели.

Компетентност и за учене

 • последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация;
 • изградена потребност от "учене през целия живот";
 • подобряване разбирането и оценяването на учебния процес и резултатите от него с цел усъвършенстване на информационните услуги.

Комуникативни и социални компетентности

 • формулира и излага ясно и разбираемо идеи, проблеми и решения;
 • изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки;
 • проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общува на някои от най- разпространените европейски езици.
 • компетентност за ефективно общуване с цел успешно взаимодействие с екипа и потребителите на информация;
 • компетентност за постигане на ефективна обратна връзка с екипа и потребителите на информация;
 • компетентност за общуване в критични ситуации – разрешаване на конфликти.

Професионални компетентности

 • прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявява способност да анализира в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използва нови стратегически подходи;
 • формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.

Възможности за стажове и практики:

Специализираща практика се  провежда в 8 семестър в научни или други организации или фирми, като завършва с представяне на отчет от студента.
 

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

1. Формата на дипломиране е държавен  изпит или защита на Дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета Правила за допускане, разработване и защита на  дипломна работа с  решение на Факултетен съвет на факултет “Математика и информатика”(Протокол № 7 от 24.06.2013 г).
2. Оценката от държавния изпит или защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.
 

Професионална реализация:

Завършилите тази специалност получават  образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Могат да продължат образованието си във втората степен на обучение – магистратура. Могат да намерят реализация в компютърни фирми, разработващи системен и приложен софтуер и хардуер, във всички отрасли на икономиката, селското стопанство, управлението, държавната администрация и сферата на образованието.