Приложна математика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Факултет „Mатематика и информатика“)

Обучаващо звено:

Факултет „Mатематика и информатика“

Цели на програмата:

Завършилите бакалавърската програма по специалност „Приложна математика” получават профилирана и задълбочена научно-теоретична и специализирана подготовка по математика и програмиране.

Професионална квалификация:

Математик

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:

Завършилите специалността

 • имат знания и разбиране на основни концепции, принципи, теории и резултати в математическите науки;
 • владеят различни методи на математическо доказателство;
 • имат познания за специфични програмни езици или софтуер.

Умения:

Завършилите специалността могат

 • да разбират и обясняват значението на сложни твърдения, използващи математически означения и език;
 • да конструират и развиват логически математически аргументи с ясно разпознаване на предположения и заключения;
 • да използват комплексен математически, технически, социален и иконо­ми­чески подход и съвременни методи и средства при решаване на поставените задачи;
 • да моделират експериментални изследвания и да анализират получените данни;
 • да използват изчислителни инструменти като помощно средство към математическите процеси и за получаване на допълнителна информация;
 • да работят с математика в интердисциплинарен контекст.

Компетентности:

 • професионализъм, самостоятелност, отговорност и творчество в работата;
 • управление на софтуерен екип и решаване на възникнали проблеми при проекти, свързани със защитата на информацията;
 • умения да формулират, представят и аргументират своите идеи и решения съобразно аудиторията;
 • да събират, интерпретират и прилагат адекватно специализирана информация.

Възможности за стажове и практики:

В края на обучението е предвидена професионална практика с учебни цели, която може да се проведе в държавни и частни организации и фирми, като студентът представя отчет. Възможни са участия на студенти в проекти за студентски практики в България и в чужбина.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

1. Формата на дипломиране е държавен изпит и/или защита на дипломна работа в съответствие с Правилниците на университета и с приетите от факултета:
 • регламент за провеждане държавен (държавни) изпит(изпити);
 • правила за допускане, разработване и защита на дипломна работа.
2. Оценката от държавния изпит и/или защитата на дипломна работа се оформя от комисия, назначена със заповед на Ректора.

Професионална реализация:

Завършилите специалността имат възможности за реализация навсякъде, където математиката се използва като инструмент за получаване на практически резултати: в банки, застрахователни дружества, в промишлеността, търговията, както и в научноизследователски групи.