Бизнес управление


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Стопански факултет)

Обучаващо звено:

Стопански факултет

Цели на програмата:

Целта на образователната програма е да се осигури:
 • широкопрофилна подготовка и съвременни знания по бизнес управление, позволяващи на студентите да заемат ръководни и административни позиции в национални и международни компании и организации;
 • познаване на основните функции и дейности на бизнес управлението;
 • уменията и компетенциите, които се изискват за работа в условията на пазарна икономика.
Образователната цел на специалност „Бизнес управление” може да се постигне чрез система от взаимосвързани икономически, управленски, правни и други учебни дисциплини, за да придобият студентите управленски знания, които по-късно да прераснат в умения. По този начин, завършилите специалността ще могат да се справят със съществуващите предизвикателства в областта на бизнес управлението. Обучението на студентите в тази специалност включва задължителни и избираеми дисциплини. В резултат на обучението, студентите получават интегрирани знания, практически умения и професионални компетенции.

Професионална квалификация:

Мениджър

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знанията, които придобиват бакалаврите, обучаващи се в специалност „Бизнес управление” могат да се обособят в следните групи:
1. Съдържателни знания в областта на бизнес управлението, икономиката и правото, свързани с:
 • използването на различни управленски теории;
 • реализирането на управленските функции;
 • прилагане на управленски, подходи, принципи и методи;
 • използване на управленски технологии;
 • изработване на управленски решения;
 • публичните и корпоративните финанси и инструментите, които използват институциите във финансовата сфера;
 • международните счетоводни стандарти;
 • правно-административните основи на бизнеса и неговата правна регламентация.
2. Концептуални знания, свързани с:
 • стратегическото управление;
 • планиране и прогнозиране;
 • управлението на проекти;
 • управлението на кризи;
 • управление на риска;
 • устойчиво развитие.
3. Хуманитарни знания, свързани с:
 • управлението на човешките ресурси;
 • управленски умения;
 • организационното поведение;
 • бизнес етиката.
4. Специализирани знания по бизнес управление, свързани с:
 • управление на иновациите и инвестициите;
 • финансово управление на фирмата;
 • анализ и оценка на международната бизнес средата и нейното влияние върху дейността на фирмата;
 • управление на логистичните дейности;
 • управление на качеството;
 • предприемачество.
5. Технологични знания, свързани с:
 • информационни системи и технологии в управлението;
 • иконометрия;
 • електронен бизнес.
Завършилите бакалаври специалност „Бизнес управление“ придобиват умения за:
 • определяне на политики, разработване на стратегии, формулиране на цели в различни области и сфери на дейност и ръководене на тяхната реализация;
 • планиране и организиране на различни дейности и процеси;
 • контролиране и регулиране на организационни структури и дейности;
 • дефиниране и анализиране на различни управленски, икономически, социални и екологически проблеми и разработване на варианти за вземане на решения;
 • управление на фирми от разнообразни отрасли на икономиката;
 • привличане, подбор и назначаване на човешки ресурси, използване на мотивиращи форми и системи за оценяване и възнаграждаване на трудовото представяне;
 • разбиране и управление поведението на хората в процеса на труда;
 • анализ на процеси и явления чрез статистически инструментариум;
 • прилагане на съвременни информационни технологии;
 • математически и компютърни умения.
Завършилите специалност „Бизнес управление” придобиват знания и умения, които ще им помогнат да бъдат мениджъри със стратегическо мислене и поведение, съобразено с глобалните процеси и тенденции, и лидери, компетентни и способни да прилагат различни управленски парадигми и ефективни практики.
Компетентностите, които придобиват студентите по време на курса на обучение са:
 • самостоятелност и отговорност;
 • компетентности за учене;
 • комуникативни и социални компетентности;
 • професионални компетентности.

Възможности за стажове и практики:

Чрез учебните практики се дава възможност на студентите да видят част от теорията, която са изучавали, приложена в практиката на различни бизнес организации.
Възможности за учебна практика има в 4 семестър, която е 15 часа, задължителна, с полагане на изпит.
В учебният план е предвидена производствена практика от 30 часа, която е в 6 семестър.
Преддипломната практика е в 8 семестър, 60 часа, задължителна.
Допълнителни възможности за стажове и практики предоставят Еразъм + практики в ЕС.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Студените в образователна програма „Бизнес управление“, ОКС „бакалавър” се дипломират след успешно положени: Практико – приложен държавен изпит и Писмен теоретичен държавен изпит или Защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Дипломираните бакалаври от специалност “Бизнес управление” могат да работят в редица сфери, като: производствена; непроизводствена (Социална, Здравна); в различни структури на държавната администрация; научната област.
Завършилите специалност “Бизнес управление” могат да заемат следните длъжности:
 • Топ мениджъри;
 • Финансови мениджъри;
 • Мениджъри по производството;
 • Мениджъри по персонала;
 • Маркетинг мениджъри;
 • Административни мениджъри.
 • Мениджъри по иновациите и други.
Обучението се осъществява въз основа на учебна документация (уч. планове, програми и т.н.), съгласно действащата нормативна база.
Квалификационната характеристика е неотменна част от учебния план. Тя се приема от съвета на звеното (Факултет/Колеж) и се утвърждава на Академичен съвет по реда, установен за учебните планове.
Дипломиралите се студенти могат да продължат своето обучение в магистърска образователно-квалификационна степен.