Журналистика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)  Задочна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Образователната програма има за цел да подготви квалифицирани специалисти, притежаващи конкурентни знания, умения и практически навици  за работа като журналисти, но също така и в други сфери на медиите и публичните комуникации и свързаните с тях различни области на обществения, икономическия и политическия сектор.

Професионална квалификация:

Журналист

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
 
Знания:
Завършилият образователната програма притежава разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на журналистиката, включително свързани с най-новите постижения в нея, но също така и в сферата на връзките с обществеността, рекламата, интегрираните маркетингови комуникации, брандинга.
 
Умения:
Завършилият образователната програма владее методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи, свързани с журналистическата дейност; прилага логическо мислене и проявява новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи. Тези умения целят да го подготвят за реализиране в практиката в условията на силно конкурентна среда в журналистическата професия и на медийния пазар.
 
Компетентности – лични и професионални
 1. Самостоятелност и отговорност: Завършилият образователната програма притежава способност за участие в сложни професионални дейности, респективно за тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси; поема отговорности за изпълнение на задачи в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проявява творчество и инициативност при изпълнението на възложени задачи респективно в управленската дейност; отдава приоритетно значение на екипността при реализирането на дейности от важно значение за организацията.
 2. Компетентности за учене: Завършилият образователната програма последователно оценява собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.
 3. Комуникативни и социални компетентности: Завършилият образователната програма формулира и излага ясно и разбираемо новини, теми, проблеми и решения пред медийната аудитория, колеги и висшестоящи в съответната медийна организация; изразява отношение и разбиране по въпроси чрез използване на подходящи методи за отразяване и интерпретиране на действителността; проявява широк личен мироглед и показва разбиране и солидарност с колегите; пълноценно общува на някои от най-разпространените световни езици.
 4. Професионални компетентности: Завършилият образователната програма събира, обработва и анализира данни с цел решаване на конкретни задачи; прилага придобитите знания и умения в нови или непознати условия; проявява способност да анализира в по-широк контекст теми, важни за обществото, като използва интердисциплинарен подход, когато е необходимо; формира и изразява собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер, възникващи в процеса на работата.
 
Завършилите обучението си притежават компетенции в областта на:
 • теорията на масовата комуникация, медиите и журналистиката;
 • журналистическия инструментариум: текстови форми (жанрове), език, работа с бази данни;
 • селектиране на новините и темите, извършване на журналистическо проучване, редактиране на текстове и представянето им съобразно спецификата на съответния медиен канал;
 • оранизационните и управленски измерения на дейностите в медийното предприятие, вкл. за редакционния мениджмънт и редакционния маркетинг;
 • рефлексивни познания за философските основи на новинарските медии (журналистическа етика) и за системи, с които журналистиката се намира в постоянно взаимодействие: правото, политиката, икономиката, рекламата, пиара;
 • връзките с обществеността – най-вече в светлината на функционалната  взаимозависимост между пиара и журналистиката;
 • базови познания по дисциплини като политология, международни отношения, икономика, най-нова история на България, интеркултурната комуникация и др.
Завършилите обучението си притежават знания и умения за:
 • творческа реализация на поставени задачи, демонстриране на организационни способности и умения за комуникиране на резултатите;
 • работа с източници, събиране и проверка на информация, писане и  редактиране на текстове, умело използване на езиковите изразни средства;
 • боравене с новите технологии в пресата, агенциите, радиото, телевизията, онлайн медиите и кросмедийните платформи;
 • организиране и менажиране на редакционната дейност и маркетиране на журналистическата продукция;
 • съблюдаване на нормативните, професионалните и етичните стандарти на професията и др.

Възможности за стажове и практики:

В процеса на следването се осъществява активно взаимодействие между теорията и практиката. Възможност за провеждане на учебни практики и стажове осигуряват сключените споразумения между Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и редица организации.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

До държавен изпит се допускат студентите, които са:
 1. Успешно положили всички семестриални изпити.
 2. Представили отчет и оценка от работодатели за успешно проведени две летни стажански практики в хода на следването си.

Професионална реализация:

Съгласно  Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г,. завършилите образователната програма (специалност) „Журналистика“ могат да заемат длъжност 26426009 „Журналист“ в медия, а също така с професионална реализация в различни сфери на публичните комуникации и свързаните с тях области на обществения, икономическия и политическия сектор.