Дипломация и международни отношения


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

Съобразно европейските и националните образователни политики, целта на образователната програма "Дипломация и международни отношения" е да осигури на обучаващите се необходимите знания, умения и компетентности, съответстващи на образователно ниво НКР 6, Подниво 6 Б по Националната квалификационна рамка и ниво ЕКР Ниво 6, Първи цикъл КРЕПВО по Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот, за придобиването на професионална квалификация "бакалавър по международни отношения". Предложеното учебно съдържание и прилаганите методи на обучение са съобразени с очакванията и изискванията на заинтересованите страни от външната и вътрешната среда на Великотърновския университет „Св. св. „Кирил и Методий“ (потребности на интелектуалния пазар, бизнес средата, обучаеми и др.).
 
 1. Основната цел на обучението в специалност "Дипломация и международни отношения" е да подготви кадри с широкопрофилна квалификация в областта на международните отношения, външна политика и дипломация. Учебната програма осигурява фундаментални знания в няколко основни области: международни отношения, дипломация, политически науки и сигурност. Съдържателно, курсът на обучение е съобразен с изискванията на работата в сферата на: управлението във външната и международната политика, националния и международния бизнес, регионалните, евроинтеграционните и световните институции, неправителствения сектор.
 2. Подготовка на специалисти с изявени способности за провеждане на самостоятелно научно изследване на равнището на съвременните тенденции в развитието на социалните науки в областите на политологията, международните отношения и дипломация, националната сигурност, в контекста на  утвърждаването на новата роля на България в европейските и атлантически структури, в осъществяването на външно-политическата дейност на страната и в осигуряването на добро взаимодействие между българската и европейските политически и социални системи.
 3. Обезпечаване на квалифицирани кадри за стратегическото решаване на значимите съвременни проблеми свързани с новите аспекти на сътрудничество в международните отношения, медиацията и дипломатическото посредничество при разрешаване на конфликти,  в борбата срещу тероризма и глобалните.

Професионална квалификация:

Експерт по международни отношения

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Съдържанието на обучението се основава на взаимовръзката между познавателния процес, пазарната ориентация на труда и практическата реализация, като предпоставка за личностно развитие, активно гражданско участие, социално приобщаване и пригодност за лична реализация в конкурентна среда и в съвременното общество на знанието.
Резултатите от обучението се определят съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България:
            Курсът предоставя подходящо подбрани и логично обвързани познания от няколко основни направления, респективно дисциплини:
   
 • обща политическа теория, вкл. теория на международните отношения и външната политика;
 • историческа еволюция, приоритети и механизми на външната политика на ключови държави, вкл. и българската;
 • методи и техники за политологичен и външнополитически анализ;
 • съвременно състояние на регионални и глобални проблеми, вкл. методи и техники за третиране на спорове и конфликти, вкл. и медиация;
 • европейското обединение в своето многообразие и институционални форми;
 • проблеми на националната, регионалната и международната сигурност.
Знания:
 • разширени и задълбочени теоретични и практически знания в областта на дипломацията и международните отношения, политологията, националната сигурност и техните разнообразни приложения, включително и за най-новите постижения и проблеми в тяхното изследване;
 • знания в областта на  дипломацията и международни отношения, външна политика, регионална политика, миграционна политика, политика за сигурност;
 • знания за съвременната външна политика на България и други държави;
 • знания за различните аспекти на международната политика - политика и икономика, сигурност, регулиране на конфликти, етнически, религиозни и миграционни измерения на международните отношения, медии и международна политика;
 • знания за сферите на приложимост на различни методологии и подходи на изследователската и проектна работа;
 • знания по различните технологии за анализ в системата на международните отношения, способите за проектиране на основните  подсистеми и възможности за оптимизиране на всяка една от тях;
 • знания за информационните и  комуникационните системи, както и за системите за осигуряване на ресурси за международна сигурност;
 • усвояване на специализирани знания за международните и националните правови стандарти на сигурността.
Умения:
 • умения за осъществяване на дипломатическа практика в съвременната външна политика на България и международните отношения;.
 • умения за теренни и други емпирични изследвания;
 • умения за водене на преговори и разрешаване на конфликти;
 • умения за външнополитическо планиране и прогнозиране;
 • умения за изработване на външнополитически анализи и прогнози по актуални проблеми;
 • умения за решаване на изследователски, експертни и практически външнополитически задачи;
 • умения за работа с дипломатически документи;
 • умения за аналитична и експертна работа в медии;
 • умения за изработка на адекватни национални и местни политики;
 • умения за изготвяне на ситуационни анализи.
Компетентности:
След завършване на специалността, студентите получават следните компетенции:
 • аналитична компетентност – способност да се анализира информация и да се правят обобщения  и изводи;
 • ориентация към резултати – изграждане на обективност на преценките и способност за формулиране на външнополитически мерки и действия;
 • изграждане на отношения – способност за работа с източниците на международното право и други нормативни документи, свързани с дипломатическата служба, външната политика и международните отношения;
 • комуникативна компетентност – способност да се представя информация и собствени оценки и предложения;
 • управленска компетентност – способност за планиране на дейността в изпълнение на поставените задачи;
 • лидерска компетентност – способност за работа в екип и усвояване на правилата на протокола на дипломатическата служба.

 

Възможности за стажове и практики:

 • практика  в областта на научно-изследователската дейност се предоставя чрез сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации;
 • възможност за практика предоставят и различни програми с европейско финансиране вкл. по проект „Студентски практики“;  по националната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“;  програма „Еразъм +“ и др.;
 • възможност за включване в научноизследователски проекти;
 • възможност за стаж в Дипломатическия институт към Министъра на външните работи.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

А) Изпълнени всички обучителни и други изисквания, предвидени в Правилника за обучение на студенти във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“.
Б) Обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" завършва с писмен държавен изпит или със защита на дипломна работа.

 

Професионална реализация:

Притежаването на трайни знания и умения в областта на дипломацията, международните отношения и политическите науки дава възможности за широка професионална реализация в национални и международни организации, правителствени, политически и обществени институции, дипломатически служби, медии, неправителствени организации, аналитични центрове и мозъчни тръстове.
Дипломираните студенти - бакалаври по "Дипломация и международни отношения" могат да се реализират като:
 
 • високо квалифицирани щатни служители или консултанти в български и международни политически и неправителствени организации и структури на гражданското общество;
 • високо квалифицирани щатни служители в структури, ангажирани с политиката на България в ЕС и НАТО;
 • високо квалифицирани щатни служители в служби за защита и управление на сигурността (национална и международна);
 • дипломати;
 • политически анализатори в печатните и електронните медии;
 • щатни служители или консултанти към различни институции на централната и местната власт;
 • служители и консултанти в различни институции на Европейския съюз;
 • консултанти в частния сектор.