Философия


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Философски факултет)  Задочна (Философски факултет)

Обучаващо звено:

Философски факултет

Цели на програмата:

Определят се в съответствие с мисията, целите и задачите, обявени в Стратегията за развитие на Великотърновския университет по начин, който отговаря на особеностите на съответното обучение.

 1. Подбор, образование и възпитание на кадри  в областта на философията със съвременна висока теоретична и методологична подготовка, годни за преподавателска, научна, практическа и обществена дейност, отговаряща на световните културни традиции, системата на европейските ценности и нуждите на нашата страна от подготвени специалисти с хуманитарно-светогледен профил на образование, критично мислене и активно гражданско поведение в отговор на предизвикателствата на променящия се свят.
 2. Утвърждаване на специфика на обучението по философия във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” с акцент върху водещи области и направления на съвременната философия (онтология, логика, аналитична философия, аксиология, философия на културата) и българската философска традиция.
 3. Съединяване на теоретична задълбоченост и широкопрофилност с практическа ориентация в обучението на студентите.
 4. Овладяване от студентите на многообразието от езици и стилове на философстване с оглед утвърждаване на умения за разбиране, споделяне и развиване на философското знание.
 5. Обезпечаване на човешките ресурси за стратегическото решаване на значимите социални, културни и обществени проблеми на гражданите, институциите и общностите, породени от ускореното развитие на технологизацията, съвременните глобализационни тенденции и нарастващия ценностен релативизъм на местно и световно ниво.
 6. Развитие на научни изследвания и обвързването им със съответните приложни полета както и с процеса на обучение в тези области; укрепване и развиване потенциала на академичния състав за научни изследвания и иновационни разработки на съвременно равнище.
 7. Подготовка на кадри, годни да работят като учители по философия и гражданско образование в средното училище.
 8. Постигане на високо качество на обучението чрез непрекъснато модернизиране и усъвършенстване на всички процеси на учебната дейност и научни изследвания и с цел осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.
 9. Непрекъснато развитие на системата за управление на качеството на обучение, насочено към ефективна професионална реализация в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез прилагане на индивидуален подход към обучаемите и поставяне на студента в центъра на обучителния процес, на компетентностния подход при разработване на учебните планове и програми и непрекъснатото им усъвършенстване, въвеждане на нови модерни подходи и стандарти в преподаването и ученето; усъвършенстване на обучителните методи и включване на интерактивни форми на преподаване: внедряване на съвременни мултимедийни компютърни системи и платформи, информационни и комуникационни технологии в учебния процес с цел повишаване на качеството на обучението и преподаването.
 10.  Поддържане на активни международни контакти с чуждестранни университети партньори и научни организации на основата на взаимно сътрудничество за културно-образователен и научен обмен.

Професионална квалификация:

Философ

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:

 • разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания във всички области на философията, включително свързани с най-новите постижения в нея;
 • самостоятелно интерпретиране на  придобитите знания, като се свързват с прилагането им към факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на усвоени теории и принципи;
 • придобиване на академични и практически знания по предмета, които са достатъчни за неговото преподаване във висшето и средното образование.

Умения:

 • завършилите владеят методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи по изследване на общи каузи, проблеми, предизвикателства принципи и значения на света, човешката дейност, опит и съществуване, както и интерпретират и развиват философски концепции и теории като средства за тяхното решаване;
 • прилагат логическо мислене и проявяват критическо мислене, новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи във всички области на общественото развитие – образование, културна сфера, местна власт, обществени отношения и др.

Компетентности – лични и професионални:

Самостоятелност и отговорност:

 • притежават способност за административно управление на сложни професионални дейности в различни области, включително на екипи и ресурси;
 • поемат отговорности при вземане на решения в сложни условия, при влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори.
 • проявяват творчество и инициативност в управленската дейност в специфичните сфери на реализация – образование, култура, наука, социална сфера, политика, медии;
 • преценяват необходимостта от обучение на другите и натоварването им със съответни отговорности и задачи с цел повишаване на екипната ефективност.

Компетентност за учене:

 •  последователно оценяват собствената си квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения и планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната си квалификация.

Комуникативни и социални компетентности:

 • формулират и излагат ясно, критично и разбираемо идеи, проблеми и решения пред специалисти и неспециалисти;
 • изразяват отношение и разбиране по актуални въпроси и предизвикателства чрез използване на методи, основани на качествени и количествени описания и оценки, боравят с абстракции и умеят да ги прилагат към практически проблеми;
 • проявяват широк личен светоглед и показват желание за разбиране и солидарност с другите;
 • пълноценно общуват в личната и в професионалната сфера на някои от най-разпространените европейски езици.

Професионални компетентности:

 • събира, класифицира, оценява и интерпретира данни от областта с цел решаване на конкретни задачи;
 • прилагат придобитите знания и умения в нови или непознати условия;
 • проявяват способност да анализират в по-широк или интердисциплинарен контекст;
 • използват нови стратегически подходи; формират и изразяват собствено мнение по проблеми от обществен и етичен характер и всякакви предизвикателства, възникващи в процеса на работата;
 • формират педагогическа и комуникативна компетентност за реализация като учители в средния курс.

Възможности за стажове и практики:

А) Практика  в областта на научно-изследователската дейност се предоставя чрез сключените международни споразумения на ВТУ за осъществяване на изследователски проекти съвместно с други институции извън страната и за посещение на научно-изследователски центрове и лаборатории в партньорски организации.
Б) Възможност за практика предоставя програма „Еразъм +“ за обучение и практика на студенти, както и различни програми с европейско финансиране.
В) Кариерният център на ВТУ съдейства за предоставянето на възможности за стажове на основата на споразумения с работодатели от частния сектор.
Г) Студентите, заявили желание да придобият допълнителна професионална квалификация „учител“ по време на обучението си, провеждат практики за придобиване на педагогическа правоспособност с помощта на базови учители в средните училища в страната.
Д) Участието в Проект „Студентски практики“ към Програмата „Наука и образование за интелигентен растеж“, което осигурява възможности за практическа подготовка по време на обучението.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Държавен изпит по философия или защита на дипломна работа съгласно основните изисквания към провеждането на държавните изпити, разработването и защитата на дипломните работи на Философския факултет.
 

Професионална реализация:

След завършване на   курса на обучението обучаемите притежават знания, умения и компетентности да заемат длъжности в различни сфери на обществения живот:
 • в училища, научно-изследователски центрове, университети и други научни и образователни организации вкл. Българската академия на науките;
 • в частни компании като служители в изследователска развойна дейност, анализатори и консултанти по въпроси на обществения живот;
 • в държавната администрация като експерти по социални, културни и образователни звена;
 • в неправителствения сектор като участници в проекти със социална, културна или просветна насоченост и като специалисти, предоставящи индивидуални и семейни социални услуги;
 • в органите на местната и национална власт като длъжностни лица или като участници в социални проекти;
 • в медийния сектор като анализатори и експерти, които наблюдават съвременните  институции и техните становища, събират информация за тях от различни източници;
 • във всички други професионални сфери, на длъжности, изискващи изпълнение на задачи от длъжностното описание на група 2633 от НКПД.