Археология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Исторически факултет)

Обучаващо звено:

Исторически факултет

Цели на програмата:

Бакалавърската програма по археология има за цел изграждането на система от основни и специализирани знания и умения в областта на съвременната археологическа наука. Учебното съдържание на обучението синтезира съвременните достижения в теорията и практиката на праисторията, античната и средновековната археология в България, Европа и света, историческото познание за съответните епохи и прилагането на интердисциплинарни методи на изследване и анализ.

Професионална квалификация:

Археолог

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
  Студентите получили професионална квалификация “археолог“ придобиват теоретични и практически знания за:
 • мястото на Археологията в системата на хуманитарните науки и значението на интердисциплинарните изследвания свързани с нея;
 • археологията на България и Балканите през периодите на Праисторията, Античността и Средновековието;
 • теоретичното и методологическо развитие на европейската и световна археология,  постиженията и проблемите в съвременната българска археология.
           Умения:
 • владеят основните методи на теоретичен анализ на археологическите култури и техните компоненти, познават и ползват специализираната терминология;
 • притежават способност да интерпретират археологическите материали чрез осмислянето им в структурни, типологически, културни и цивилизационни контексти, както и да формулират съответните изводи и заключения;
 • развиват умения за обогатяване на знанията си в съответствие с развитието на археологическата наука, с цел устойчиво професионално развитие;
 • развиват умения за самоподготовка и научна работа, необходими им да продължат обучението си на по-високо ниво.
          Компетентности:
Завършилите програмата получават следните професионални компетенции:
 • за издирване, проучване, и документиране на движими и недвижими паметници на археологическото наследство на България;
 • за интерпретиране, обнародване, опазване и стопанисване на движими и недвижими паметници на археологическото наследство на България.

Възможности за стажове и практики:

Теренната археологическа практика на студентите е задължителен елемент от тяхното обучение във ІІ, ІV и VІ семестър, като тя се осъществява на археологически обекти под методическото ръководство на преподаватели от катедра „Археология”.
През целия период на своето обучение студентите имат възможност за теренна практика на археологически обекти в страната и чужбина като стажанти.
Прилагането на системата на Трансфер на академични кредити на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, изработена в съответствие с изискванията на Европейската система за трансфер на кредити (ECTS), осигурява академична мобилност и международна сравнимост на проведени в чужбина стажове и практики.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Обучението завършва чрез полагане на писмен държавен изпит или с разработка и защита на дипломна работа.

Професионална реализация:

Завършилите  успешно бакалавърската програма притежават необходимата квалификация да се реализират като:

 • специалисти (уредници, проучватели и екскурзоводи) в национални, регионални и частни музеи;
 • специалисти в лаборатории за консервация и реставрация на културни паметници;
 • експерти в специализираните звена за опазване на културно-историческото наследство в общинската, областната и държавната администрация и органите на МВР;
 • експерти в сферата на културния туризъм у нас и в чужбина.

Студените, придобили ОКС „бакалавър“ по специалност „Археология” имат възможност да продължат своето образование в ОКС “магистър” в същото професионално направление ( 2.2 История и археология) и в други професионални направления у нас, както и в сродни образователни програми в чужбина.