Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Специалността „Приложна лингвистика. Два чужди езика с международни отношения“ цели да подготви лингвисти, които да придобият обща и специализирана култура за работа в широкия съвременен спектър на международните отношения и комуникации, където се изискват езикови компетенции по няколко езика.
Целта на първо място е надграждане и повишаване на комплексни умения и компетентности по първия чужд език, който студентът владее на „входа“ на ниво В1+ - В2 до ниво С1+, които включват и базисни филологически знания. Паралелната цел е усвояване на комплексни умения по втори чужд език, който започва да се изучава от нулево ниво (албански, английски, арабски, испански, италиански, китайски, корейски, немски, нидерландски, новогръцки, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски, български като чужд – по избор) – до ниво С1+. Основите на чуждоезиковите знания и умения по втория чужд език се полагат чрез интензивно практическо обучение от първи до четвърти семестър и надграждащо филологическо и профилирано обучение от пети до осми семестър на бакалавърската степен. Освен формиране на комуникативни умения на съответния чужд език се цели и усвояване на основни теоретико-приложни знания за съответния език, за съответната литература и култура. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност. Освен в областта на лингвистиката и филологията, студентите усвояват основни знания и придобиват умения за работа в областта на международните политически отношения, на медиите и интегрираните маркетингови комуникации, на актуални видове комуникации между народи, култури, политически организации.
Студентите имат възможност да получат и допълнителна професионална квалификация „учител по първия или по втория чужд език и литература“ с дисциплините от допълнително модулно обучение в Модул за придобиване на професионална квалификация „учител“.

 

Професионална квалификация:

Лингвист - преводач с първи (чужд) език (английски или испански или немски или руски или френски език) и втори (чужд) език – по избор (албански език, английски език, арабски език, испански език, италиански език, китайски език, корейски език, немски език, нидерландски език, новогръцки език, полски език, португалски език, румънски език, руски език, словашки език, сръбски и хърватски език, френски език, японски език, български като чужд език) и специалист по международни отношения и комуникации

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България. Педагогическата квалификация подготвя учители по първия или втория чужд език и литература за средното училище с методически и педагогически умения и навици, отговарящи на съвременните изисквания на българското училище.
 
В курса на обучение се придобиват:
 
Знания:
 
Студентите получават, както теоретични знания и практически умения, свързани с изучаваните езици, така и познания за историята, литературата и културата на общностите, носители на съответните езици. Модулът по международни отношения ги запознава със съвременните постановки на теорията на комуникацията, с особеностите на бизнес комуникациите при участието на носители на различни цивилизационни и културни матрици.
 
Умения:
 
Студентите надграждат познанията и компетентностите си по първия чужд език и свързаните с него литература, история и култура (практически умения до ниво С1+ от Общата европейска езикова рамка); придобиват компетентност по втория чужд език, който започват да изучават от нулево равнище, до ниво В2+ – С1+ и усвояват основни знания за литературата, историята и културата на носителите на съответния втори език; развиват конкретни комуникативни и езиково-анализаторски умения. В модула по международни отношения се формират умения за диалог в условията на различия на поведенчески модели съобразно принадлежността към различни лингвокултурологични светове.
 
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация.

 

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентска мобилност: едносеместриално обучение в университети в страните, чиито езици се изучават, практикантски програми по европейската програма Еразъм+, както и по партньорски програми на други страни. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете в аутсорсинговия сектор, както и във фирми, осъществяващи бизнес контакти с партньори извън страната, целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити; удостоверение за участие в стажантска програма в рамките на 90 – 120 часа.
Вариант 1: Държавен изпит по първия чужд език и държавен изпит по втория чужд език.
Вариант 2: Защита на дипломна работа по първия чужд език и държавен изпит по втория чужд език.

 

Професионална реализация:

В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в т.нар. професии на бъдещето или за продължаване на образованието в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Специалността отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици за работни позиции в публичната сфера, в аутсорсинговата дейност и в други икономически и обществени сектори, където се изискват изградени умения в бизнес комуникациите в условията на международно партньорство.