Приложна лингвистика с два чужди езика и международен туризъм


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Специалността „Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм“ цели да подготви лингвисти и преводачи, които да придобият обща и специализирана подготовка за работа в туристическия сектор: в туристическото обслужване, в конгресния и в сходни видове туризъм, където се изискват езикови компетентности по няколко езика. Целта на първо място е доброто усвояване на два чужди езика (първи чужд език: английски или испански, немски, руски, френски език; втори чужд език: гръцки, китайски, корейски, полски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски език – по избор). Основите на чуждоезиковите знания и умения се полагат чрез интензивно обучение от първи до четвърти семестър и надграждащо филологическо обучение от пети до осми семестър на бакалавърската степен. Освен формиране на комуникативни умения на съответния чужд език се цели и усвояване на основни теоретико-приложни знания за съответния език, за съответната литература и култура. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност.

Професионална квалификация:

Лингвист-преводач с английски (или испански, немски, руски, френски) език и втори чужд език (албански език, английски език, арабски език, гръцки език, испански език, италиански език, китайски език, корейски език, немски език, нидерландски език, полски език, португалски език, румънски език, руски език, словашки език, сръбски и хърватски език, френски език, японски език, български език като чужд – по избор); организатор и екскурзовод в международния туризъм

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Придобиване на знания по:
 
Специалността „Приложна лингвистика. Два чужди езика с международен туризъм“ цели да подготви лингвисти и преводачи, които да придобият обща и специализирана подготовка за работа в туристическия сектор: в туристическото обслужване, в конгресния и в сходни видове туризъм, където се изискват езикови компетентности по няколко езика. Целта на първо място е доброто усвояване на два чужди езика (първи чужд език: английски или испански, немски, руски, френски език; втори чужд език: гръцки, китайски, корейски, полски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски език – по избор). Основите на чуждоезиковите знания и умения се полагат чрез интензивно обучение от първи до четвърти семестър и надграждащо филологическо обучение от пети до осми семестър на бакалавърската степен. Освен формиране на комуникативни умения на съответния чужд език се цели и усвояване на основни теоретико-приложни знания за съответния език, за съответната литература и култура. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност.
 
Умения, които се изграждат по време на обучението: 
 
Студентите надграждат познания и умения по съответния първи чужд език и култура (практически умения на ниво С1+ от Общата европейска езикова рамка); придобиват обща компетентност по втория чужд език, който започват да изучават от нулево равнище до ниво С1 и усвояват основни знания по култура на носителите на съответния втори език; развиват конкретни преводачески и езиково-анализаторски умения.  Профилиращият модул по международен туризъм развива уменията за работа в динамичната среда на туристическия бранш, които да са ориентирани към конкретни целеви групи – носители на съответните езици; както и специфични умения за организация на събития от областта на конгресния и сходни видове туризъм.

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентска мобилност: едносеместриално обучение в университети в страните, чиито езици се изучават, практикантски програми по европейската програма Еразъм+, както и по програми на страните, чиито езици се изучават. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете, вкл. в туристическия сектор, целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
Вариант 1: Писмен държавен изпит по първия чужд език и писмен държавен изпит по втория чужд език.
Вариант 2: Писмен държавен изпит по втория чужд език и защита на дипломна работа.
 
Бележка: Студентът има право да избере защита на дипломна работа, която замества писмения държавен изпит по първия чужд език. Право на дипломна работа имат студенти, които след приключване на шести семестър имат среден успех от следването не по-малък от 5.50, успех минимум 5.50 по първия език и минимум 5.50 по съответната дисциплина (по съответния кръг от дисциплини), в чиято област е избрана темата. Ръководители на дипломните работи са хабилитирани преподаватели или преподаватели, които имат научна и образователна степен „доктор“. Темите за дипломни работи и съответният ръководител се предлагат в началото на седми семестър, разглеждат се от съответния катедрен съвет (прилага се извлечение от протокол) и се утвърждават от Деканата на факултета. Филологическият факултет поддържа регистър на защитените дипломни работи и редът за тяхното съхранение е определен в Процедурни правила за провеждане на държавни изпити и защити на дипломни работи.

Професионална реализация:

Специалността отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на международни езици и на официалните езици на държави, в които има траен интерес към българския туристически пазар.  Дипломираните лингвисти със специализация в областта на международния туризъм могат да работят като преводачи, сътрудници, организатори и екскурзоводи в туристическия сектор, също в областта на конгресния туризъм и в  други икономически и обществени сектори, където се изискват изградени умения в бизнес комуникациите, висока степен на езикова компетентност и екипна работа. В зависимост от предпочитанията за професионална реализация или за продължаване на образованието в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.