Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Бакалавърската програма “Приложна лингвистика. Български и английски език с информационни технологии” цели да подготви лингвисти, които с увереност да използват съвременните технологии в нови професии, в чиято основа са езикови компетенции.
Обучението в програмата е ориентирано към:
 • формиране на базисна филологическа компетентност на студентите;
 • усвояване на професионални компетентности по български език;
 • добро усвояване на английския като чужд език, който започва да се изучава от минимално или нулево равнище до ниво, съотносимо с С1+ по Общата европейска езикова рамка;
 • усвояване на основни теоретико-приложни лингвистични и културологични знания наред с формирането на комуникативни умения на български и на английски език;
 • придобиване на познания и изграждане на практически специализирани умения в областта на информационните технологии и тяхното приложение, включително и в превода.

Професионална квалификация:

Лингвист-преводач с български и английски език и специалист по приложение на информационни и комуникационни технологии

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • теоретични и практически филологически знания в областта на българския език;
 • широк спектър от знания за английския език, литература и култура;
 • знания за системата и функционирането на езиците в процеса на междуезикова и междукултурна комуникация;
 • знания за актуалните процеси и тенденции в преводаческата професия;
 • основни и специализирани знания в областта на съвременните информационни технологии.
Умения:
 • за осъществяване на интеркултурна комуникация на български и английски език, съобразена с комуникативната среда;
 • за придобиване на комуникативни умения при представяне на факти пред разнообразна аудитория с обучението по български език;
 • за логически анализ и интерпретация на жанрово разнообразни чуждоезикови текстове от различни области на обществено-политическия, културния и социалния живот;
 • за творчески подход при решаването на казуси в професионалната сфера на лингвиста-преводач;
 • за работа със съвременни информационни системи, за приложение на видове софтуер (за бази данни, уебсайт, офис, превод с помощта на компютър, мултимедийни технологии за мобилни устройства, електронни книги, предпечатна подготовка, системи за електронно обучение и др.);
 • за прилагане на разнообразни, комуникативно и ситуативно адекватни, съвременни методи и средства в професионалната дейност.
Компетентности – лични и професионални:
 1. Самостоятелност и отговорност: да се участва в сложни професионални дейности и в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси; да се поема отговорност за изпълнение на комплицирани задачи, произтичащи от влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проява на творчество и инициативност; отдава се приоритетно значение на екипността, когато е възможно, при реализирането на дейности в динамично променящата се среда за осъществяване на устни и писмени преводи.
 2. Компетентности за учене: да се използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно и приложно съдържание; овладяване на богат понятиен апарат, подчинен на концептуално мислене; лесно ориентиране в голям обем информация, прилагайки усвоените подходи и методи за нейното асимилиране, анализиране, интерпретиране и трансфер; да се оценява собствената квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения; да се планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация, изразяваща се в готовност за учене през целия живот.
 3. Комуникативни и социални компетентности: за надграждане и усвояване на адекватни за професионалната квалификация комуникативни умения спрямо конкретни целеви групи;  за поставяне на концептуалната страна на усвоеното в широк и в тесен социален контекст; за ясно и разбираемо формулиране и излагане не само на своите тези, постановки и схващания, но и на идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация както на родния, така и на чуждия език; за проявява на широк личен мироглед, за разбирателство и солидарност с колегите; за работа в екип.
 4. Професионални компетентности: за прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия; по отношение на способността за осъществяване на междуезиков и междукултурен трансфер, като на практика се прилагат придобитите умения за ползване на съвременните технологии; за вземане на аргументирани решения; за ангажиране с важни научни, социални и нравствени проблеми на съвременността; за интегриране на базисни и нови знания и прилагането им в конкретна комуникативна и образователна среда; за прилагане на аналитичен подход при решаване на конкретни казуси в професионална и в неспециализирана среда.

Възможности за стажове и практики:

 • по двустранните договори между Великотърновския университет и партньорски университети в чужбина, където се изучава езикът;
 • мобилност, практики и стажове по програма „Еразъм+“ и др.;
 • по проект „Студентски практики“.
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти, свързани с междуезикови комуникации;
 • стажантски програми с бизнес партньори – потребители на кадри от областта на превода, междуезиковите комуникации и информационните технологии;
 • практика в структурни звена на ВТУ, чийто предмет на дейност е обвързан с чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели и информационни технологии.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението завършва с:
 • Вариант 1: Писмен държавен изпит по български език и писмен държавен изпит по английски език;
 • Вариант 2: Защита на дипломна работа по български език и писмен държавен изпит по английски език.
До държавна изпитна сесия се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили необходимия брой кредити.
Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

Дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Образователната програма отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици за работни позиции в сектори, където се  изискват висока езикова и компютърна грамотност.
Завършилите програмата могат да работят като:
 • експерти по български и английски език в родни, европейски и световни институции;
 • преводачи в държавни институции, органи и структури, в държавната и общинската администрация, в IT сектора и в частни фирми;
 • преводачи, редактори, коректори;
 • бъдещи изследователи на езика и културата;
 • преподаватели по съответния език след допълнителна педагогическа квалификация.
Програмата дава възможност на студентите:
 • за специализирано приложение на знания и умения при превод, интерпретация, анализиране, синтезиране и редактиране на устна и писмена реч;
 • да получат допълнителна квалификация и да продължат образованието си в магистърски програми.