Славистика


Форми на обучение / Информационен пакет:

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Бакалавърската образователна програма „Славистика“ съчетава класическото филологическо образование със съвременни професионални умения. Целта на първо място е добро усвояване на първия чужд език като водещ за специалността. Изборът на славянски език (полски или  словашки, или сръбски и хърватски) формира комплексната подготовка на студента и собствения му езиков профил като филолог. Основите на чуждоезиковите знания и умения по изучавания славянски език се полагат чрез интензивно практическо обучение от първи до четвърти семестър и надграждащо филологическо обучение от пети до осми семестър на бакалавърската степен. Изучаването по втория чужд език започва от трети семестър. Освен формиране на комуникативни умения на съответните чужди езици се цели също: придобиване на знания за съответните страни, за тяхната материална и духовна култура, за приноса им в европейската цивилизация; усвояване на основни теоретико-приложни знания за изучаваните славянски езици; формиране на систематизирани познания по съответните литератури, както и за приноса на емблематични автори и произведения в световната хуманитаристика и в обществения живот. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност.

Професионална квалификация:

ФИЛОЛОГ – СЛАВИСТ И СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОЛСКИ или СЛОВАШКИ, или СРЪБСКИ И ХЪРВАТСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА и ВТОРИ СЛАВЯНСКИ ЕЗИК

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
 
Знания
В курса на обучение се придобиват системна информация и основни знания за:
 • системите на изучаваните езици, за понятийния апарат, свързан с описанието им;
 • литературата на носителите на съответния първи и втори славянски език;
 • историята и културата на общностите, говорещи изучаваните езици;
 • социолингвистика и лингвокултурология.
 
Умения
В хода на обучението се придобиват:
 • обща филологическа и чуждоезикова компетентност по първия изучаван славянски език на ниво С1 според Общата европейска езикова рамка; 
 • компетентност по втория чужд език, чието изучаване също започва от нулево равнище, до ниво В2; 
 • умения за интеркултурни комуникации в тяхното съвременно многообразие;
 • умения за работа в основните сфери на преводаческата дейност, което е предпоставка за успешно кариерно израстване в професията;
 • умения за сравнения и анализи от областта на езикознанието и литературознанието;
 • умения за анализиране на факти, за самостоятелно решаване на проблеми;
 • компетентност в областта на екипната работа;
 • умения за социална активност.
 
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация.

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентската мобилност: едносеместриално обучение в университет в страната, чийто език се изучава, също и практикански програми по европейската програма Еразъм+, както и по партньорски програми с други страни. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

 1. Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
 2. Писмен държавен изпит по първия славянски език и писмен държавен изпит по втория език

Професионална реализация:

Специалността отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на западнославянски или южнославянски езици и знания за историята и културата на народите в Централна и Югоизточна Европа. В зависимост от предпочитанията за професионална реализация или за продължаване на образованието в следващи образователни степени (магистър и доктор) славистите имат широк избор за личностно кариерно развитие. Дипломираните слависти могат да се реализират като преводачи в икономическата и културната сфера, като сътрудници – преводачи в туризма и екскурзоводи, като работници в обществени и културни институции, в неправителствения сектор, в дипломатически представителства и институции на Европейския съюз и на държавната администрация и др. Търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици открива работни позиции в IT сектора, в аутсорсинговата дейност и в други икономически и обществени сектори, където се изискват изградени умения в бизнес комуникациите и екипна работа.