Германистика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

 • да постигне висока степен на езикова компетентност на студентите, осигуряваща свободна комуникация на немски език, съпоставима с ниво С1+ по Общата европейска езикова рамка;
 • да изгради филологическа и културологична компетентност за немскоезичния културен регион;
 • да осигури теоретични познания и изгради практически умения за преподаване на немски език (при избор на съответния допълнителен профилиращ блок);
 • да подготви квалифицирани специалисти за осъществяване на ефективни междуезикови контакти в условията на глобална междукултурна комуникация;
 • да създаде умения за осъществяване на превод в съвременни условия, с използване на технологиите за компютърно подпомогнат превод;
 • чрез теоретичните дисциплини да подготви студентите за провеждане на научни изследвания в областта на германистиката.

Професионална квалификация:

Филолог-германист, преводач с немски език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на немското езикознание и литературознание;
 • фундаментални познания по теория на превода и културология;
 • знания за системата и функционирането на езиците в процеса на междуезикова и междукултурна комуникация;
 • знания за актуалните процеси и тенденции в професията на филолога и преводача;
 • основни и специализирани академични знания в областта на методиката на преподаване на немския език и прилагането на съвременни информационни технологии (за избралите съответния профилиращ блок).
Умения:
 • за осъществяване на интеркултурна комуникация на немски език, съобразена с комуникативната среда;
 • за логически анализ и интерпретация на жанрово разнообразни чуждоезикови медийни текстове от различни области на обществено-политическия, културния и социалния живот;
 • за творчески подход при решаването на казуси в професионалната сфера на филолога и преводача;
 • за прилагане на разнообразни, комуникативно и ситуативно адекватни, съвременни методи и средства в професионалната си дейност.
 
Компетентности – лични и професионални:
 1. Самостоятелност и отговорност: да се участва в сложни професионални дейности и в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси; да се поема отговорност за изпълнение на комплицирани задачи, произтичащи от влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проява на творчество и инициативност; отдава се приоритетно значение на екипността, когато е възможно, при реализирането на дейности в динамично променящата се среда за осъществяване на устни и писмени преводи.
 2. Компетентности за учене: да се използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно и приложно съдържание; овладяване на богат понятиен апарат, подчинен на концептуално мислене; лесно ориентиране в голям обем информация, прилагайки усвоените подходи и методи за нейното асимилиране, анализиране, интерпретиране и трансфер; да се оценява собствената квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения; да се планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация, изразяваща се в готовност за учене през целия живот.
 3. Комуникативни и социални компетентности: за надграждане и усвояване на адекватни за професионалната квалификация комуникативни умения спрямо конкретни целеви групи;  за поставяне на концептуалната страна на усвоеното в широк и в тесен социален контекст; за ясно и разбираемо формулиране и излагане не само на своите тези, постановки и схващания, но и на идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация както на родния, така и на чуждия език; за проявява на широк личен мироглед, за разбирателство и солидарност с колегите; за работа в екип.
 4. Професионални компетентности: за прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия; по отношение на способността за осъществяване на междуезиков и междукултурен трансфер, като на практика се прилагат придобитите умения за ползване на съвременните технологии при превод; за вземане на аргументирани решения; за ангажиране с важни научни, социални и нравствени проблеми на съвременността; за интегриране на базисни и нови знания и прилагането им в конкретна комуникативна и образователна среда; за прилагане на аналитичен подход при решаване на конкретни казуси в професионална и в неспециализирана среда.

Възможности за стажове и практики:

 • по двустранните договори между Великотърновския университет и партньорски университети в чужбина, където се изучава езикът;
 • мобилност, практики и стажове по програма „Еразъм+“ и др.;
 • по проект „Студентски практики“;
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти, свързани с междуезикови комуникации;
 • стажантски програми с бизнес партньори – потребители на кадри от областта на превода и междуезиковите комуникации;
 • практика в структурни звена на ВТУ, чийто предмет на дейност е обвързан с чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението завършва с писмен държавен изпит по немски език и литература или със защита на дипломна работа по немски език и литература. До държавна изпитна сесия се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили необходимия брой кредити.
Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

Завършилите програмата могат да работят като:
 • експерти по германистика в български и европейски институции;
 • преводачи в държавни институции, органи и структури, в държавната и общинската администрация, в частния сектор;
 • преводачи, редактори, коректори;
 • бъдещи изследователи на немския език и литература;
 • преподаватели по немски език и литература в системата на основното и средно образование след завършване на допълнителна педагогическа квалификация;
 • преподаватели по немски език в езикови школи, както и в организации, свързани с продължаващо образование за възрастни.
 
Програмата дава възможност на студентите:
 • за специализирано приложение на знания и умения при превод, интерпретация, анализиране, синтезиране и редактиране на устна и писмена реч;
 • да получат допълнителна квалификация и да продължат образованието си в магистърски програми.