Приложна лингвистика (два чужди езика)


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Бакалавърската програма “Приложна лингвистика. Два чужди езика (преводачески профил)” цели да подготви лингвисти за традиционни и нови професии, в чиято основа са езикови компетенции.
Обучението в програмата е ориентирано към:
 • формиране на базисна филологическа компетентност на студентите;
 • постигане на висока степен на езикова компетентност по английски (или испански, китайски, немски, руски, френски) език, осигуряваща свободна комуникация на ниво, съотносимо с  С1+ по Общата европейска езикова рамка;
 • усвояване на основни теоретико-приложни знания за английски (или испански, китайски, немски, руски, френски) език, литература и култура и изграждане на филологическа и културологична компетентност за съответния езиково-културен ареал;
 • постигане на степен на езикова компетентност по втория чужд език (арабски, испански, италиански,  китайски, корейски, немски, нидерландски, новогръцки, полски, португалски, румънски, руски, словашки, сръбски и хърватски, френски, японски) на ниво, съотносимо с С1+ по Общата европейска езикова рамка;
 • усвояване на основни теоретико-приложни знания по втория чужд език, литература и култура и изграждане на филологическа и културологична компетентност за съответния език и страна/страни;
 • подготовка на квалифицирани специалисти за осъществяване на ефективни междуезикови контакти в условията на глобална междукултурна комуникация;
 • придобиване на базисни теоретични познания и изграждане на практически умения в областта на специализирания превод и неговите основни приложения.

Професионална квалификация:

Лингвист-преводач с английски (или испански, китайски, немски, руски, френски) език и втори чужд език (английски език, арабски език, испански език, италиански език, китайски език, корейски език, немски език, нидерландски език, новогръцки език, полски език, португалски език, румънски език, руски език, словашки език, сръбски и хърватски език, френски език, японски език) и експерт по специализиран превод.

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Знания:
 • теоретични и практически филологически знания в областта на английския (или испански, китайски, немски, руски, френски) език, литература и култура.
 • широк спектър от знания за втория чужд език, по литература и култура на съответната страна.
 • знания за системата и функционирането на езиците в процеса на междуезикова и междукултурна комуникация.
 • знания за актуалните процеси и тенденции в преводаческата професия.
 • основни и специализирани знания в области за приложение на съвременните преводачески технологии.
Умения:
 • за осъществяване на интеркултурна комуникация на английски (или испански, китайски, немски, руски, френски) и съответния втори чужд език, съобразена с комуникативната среда;
 • за логически анализ и интерпретация на жанрово разнообразни чуждоезикови текстове от различни области на обществено-политическия, културния и социалния живот;
 • за творчески подход при решаването на казуси в професионалната сфера на лингвиста-преводач, вкл. и с компетентности по български език;
 • за работа със съвременни електронни системи и приложението им при компютърно подпомогнатия превод;
 • за прилагане на разнообразни, комуникативно и ситуативно адекватни, съвременни методи и средства в професионалната дейност.
Компетентности – лични и професионални:
 1. Самостоятелност и отговорност: да се участва в сложни професионални дейности и в тяхното административно управление, включително на екипи и ресурси; да се поема отговорност за изпълнение на комплицирани задачи, произтичащи от влиянието на различни взаимодействащи си и трудно предвидими фактори; проява на творчество и инициативност; отдава се приоритетно значение на екипността, когато е възможно, при реализирането на дейности в динамично променящата се среда за осъществяване на устни и писмени преводи.
 2. Компетентности за учене: да се използват разнообразни методи и техники за усвояване на комплексно учебно и приложно съдържание; овладяване на богат понятиен апарат, подчинен на концептуално мислене; лесно ориентиране в голям обем информация, прилагайки усвоените подходи и методи за нейното асимилиране, анализиране, интерпретиране и трансфер; да се оценява собствената квалификация чрез преценка на придобитите до момента знания и умения; да се планира необходимостта от разширяване и актуализиране на професионалната квалификация, изразяваща се в готовност за учене през целия живот.
 3. Комуникативни и социални компетентности: за надграждане и усвояване на адекватни за професионалната квалификация комуникативни умения спрямо конкретни целеви групи;  за поставяне на концептуалната страна на усвоеното в широк и в тесен социален контекст; за ясно и разбираемо формулиране и излагане не само на своите тези, постановки и схващания, но и на идеите и комуникативните намерения на участниците в междуезиковата комуникация както на родния, така и на чуждия език; за проявява на широк личен мироглед, за разбирателство и солидарност с колегите; за работа в екип.
 4. Професионални компетентности: за прилагане на придобитите знания и умения в нови или непознати условия; по отношение на способността за осъществяване на междуезиков и междукултурен трансфер, като на практика се прилагат придобитите умения за ползване на съвременните технологии; за вземане на аргументирани решения; за ангажиране с важни научни, социални и нравствени проблеми на съвременността; за интегриране на базисни и нови знания и прилагането им в конкретна комуникативна и образователна среда; за прилагане на аналитичен подход при решаване на конкретни казуси в професионална и в неспециализирана среда.

Възможности за стажове и практики:

 • по двустранните договори между Великотърновския университет и партньорски университети в чужбина, където се изучава езикът;
 • мобилност, практики и стажове по програма „Еразъм+“ и др.;
 • по проект „Студентски практики“;
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти, свързани с междуезикови комуникации;
 • стажантски програми с бизнес партньори – потребители на кадри от областта на превода, междуезиковите комуникации и информационните технологии;
 • практика в структурни звена на ВТУ, чийто предмет на дейност е обвързан с чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели и информационни технологии.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Обучението завършва с:
 • Вариант 1: Писмен държавен изпит по английски (или испански, китайски, немски, руски, френски) език и писмен държавен изпит по втория чужд език;
 • Вариант 2: Защита на дипломна работа по английски (или испански, китайски, немски, руски, френски) език и писмен държавен изпит по втория чужд език.
 До държавна изпитна сесия се допускат студентите, които са положили успешно всички семестриални изпити и са придобили необходимия брой кредити.
Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

Дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Образователната програма отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици за работни позиции в сектори, където се  изискват висока езикова и компютърна грамотност.
Завършилите програмата могат да работят като:
 • експерти по английски (или испански, китайски, немски, руски, френски) и съответния втори чужд език в български, европейски и световни институции;
 • преводачи в държавни институции, органи и структури, в държавната и общинската администрация, в IT сектора и в частни фирми;
 • преводачи, редактори, коректори;
 • бъдещи изследователи на езика и културата;
 • преподаватели по съответния език след допълнителна педагогическа квалификация.
 
Програмата дава възможност на студентите:
 • за специализирано приложение на знания и умения при превод, интерпретация, анализиране, синтезиране и редактиране на устна и писмена реч;
 • да получат допълнителна квалификация и да продължат образованието си в магистърски програми.