Руска филология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Бакалавърската програма „Руска филология“ цели усвояване на знания в областта на руското езикознание, литературознание и културология; придобиване на висока степен на филологическа и преводаческа компетентност, развиване на комуникативни умения на чужд език. Основите на чуждоезиковите знания и умения се полагат чрез интензивно практическо обучение от първи до четвърти семестър и надграждащо филологическо обучение от пети до осми семестър на бакалавърската степен. Учебният план на специалността включва основните филологически дисциплини, както и лингвистични и литературни дисциплини в областта на русистиката. Освен формиране на комуникативни умения на руски език, се цели също формиране на познания за руската материална и духовна култура, за приноса на руската литература в европейската цивилизация и в световната култура; за ролята на творците в хуманитаристиката и в обществения живот. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност. Предвидена е паралелна квалификация към основната специалност по втори чужд език (славянски, балкански, романски или друг).
Изборът на втори език формира комплексната подготовка на студента и собствения му езиков профил като филолог. Обучението по втория език започва от трети семестър. Студентите имат възможност да получат и допълнителна професионална квалификация „учител по руски език и литература“ с дисциплините от допълнително модулно обучение в Модул за придобиване на професионална квалификация „учител“.

Професионална квалификация:

Филолог – специалист по руски език, литература и култура, и втори чужд език (ниво В2) – по избор

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
Студентите придобиват обща филологическа и чуждоезикова компетентност, както и преводачески и комуникативни умения по руски език на ниво С1+; придобиват компетентност по втория чужд език, който започват да изучават от нулево равнище, до ниво В2 и усвояват основни знания за културата на носителите на съответните езици. Създават се умения за работа във всички основни сфери на преводаческата дейност, което е предпоставка за успешно кариерно израстване в професията. При записано допълнително модулно обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по руски език и литература за средното училище се придобиват методически и педагогически умения и навици, отговарящи на съвременните изисквания на българското училище. Чрез международните образователни програми и дългогодишните международни партньори на Великотърновския университет на студентите се предоставя възможност за усъвършенстване на интеркултурните и езиковите умения в рускоезична среда.
 
Знания:
В курса на обучение се придобиват системна информация и основни знания за:
 • системите на изучаваните езици, за понятийния апарат, свързан с описанието им;
 • литературата на носителите на руски език и съответния втори език;
 • историята и културата на общностите, говорещи изучаваните езици;
 • социолингвистика и лингвокултурология.
Умения:
В хода на обучението се придобиват:
 • обща филологическа и чуждоезикова компетентност по руски език на ниво С1 според Общата европейска езикова рамка;
 • компетентност по втория чужд език, чието изучаване също започва от нулево равнище, до ниво В2;
 • умения за интеркултурни комуникации в тяхното съвременно многообразие;
 • умения за работа в основните сфери на преводаческата дейност, което е предпоставка за успешно кариерно израстване в професията;
 • умения за сравнения и анализи от областта на рускоезичното езикознание и литературознание;
 • умения за анализиране на факти, за самостоятелно решаване на проблеми;
 • компетентност в областта на екипната работа;
 • умения за социална активност.
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация.

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентската мобилност: едносеместриално обучение в университет в Русия, също и програми за обучение и практика по европейската програма Еразъм+. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез културни и академични институции на страните, чиито езици и култури се изучават. В процеса на обучение са включени студентски практики и стажове с цел изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа.
 • по двустранните договори между Великотърновския университет и партньорски университети в чужбина, където се изучава езикът;
 • мобилност, практики и стажове по програма „Еразъм+“ и др.;
 • по проект „Студентски практики“;
 • наблюдение на полезни практики и включване в дейности на неправителствени организации и техни проекти, свързани с междуезикови комуникации;
 • стажантски програми с бизнес партньори – потребители на кадри от областта на превода и междуезиковите комуникации;
 • практика в структурни звена на ВТУ, чийто предмет на дейност е обвързан с чуждестранни студенти, специализанти и преподаватели.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити; удостоверение за участие в стажантска програма в рамките на 90 – 120 часа.
Вариант 1: Писмен държавен изпит по руски език и писмен държавен изпит по втория език.
Вариант 2: Писмен държавен изпит по втория език и защита на дипломна работа по руски език.
Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

В зависимост от предпочитанията за професионална реализация или за продължаване на образованието в следващи образователни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат широк избор за личностно кариерно развитие. Завършилите специалността със степен „бакалавър“ могат да се реализират като преводачи в различните сфери на икономическия и културния живот или като учители в средното училище, журналисти, екскурзоводи, работници в различни обществени и културни институции. Специалността отговаря на обществените потребности, свързани с необходимостта от висококвалифицирани специалисти по руски език в сферата на образованието и икономиката, както и в други обществени сектори, където се изискват изградени умения в бизнес комуникациите и екипна работа.