Балканистика


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Бакалавърската образователна програма „Балканистика“ цели съчетаване на класическото балканистично образование със съвременни професионални умения, които се ценят и търсят на пазара на труда. Придобиват се знания в областта на два балкански езика (избрани между новогръцки, румънски и албански като първи чужд език и втори чужд език – по избор), които се въвеждат като част от единното и неделимо познание за Балканите, за материалната и духовната култура на народите, които ги населяват. Поднасят се също знания за етнокултурната и езиковата ситуация на Балканите, за сложните исторически, етнически и езикови процеси, които са я формирали; за езика като призма, през която се пречупва представата на неговите носители за света и човека, за особения балкански културен феномен (модел на света) във вида на неповторима сплав от културни елементи с различен произход; за основните особености на Балканския езиков съюз като ареална езикова общност, формирана от българския, гръцкия, румънския и албанския език в техния вековен исторически контекст. Изборът на втори език формира комплексната подготовка на студента и собствения му езиков профил като филолог. Обучението по втория език започва от трети семестър. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдещата професионална дейност. Студентите имат възможност да получат и допълнителна професионална квалификация „учител по новогръцки (румънски) език и литература“ с дисциплините от допълнително модулно обучение в Модул за придобиване на професионална квалификация „учител“..

Професионална квалификация:

Филолог – балканист и специалист по румънски или новогръцки, или албански език, литература и култура и втори балкански език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България.
Студентите придобиват обща филологическа и чуждоезикова компетентност, както и преводачески и комуникативни умения по съответния балкански език (албански или новогръцки, или румънски) на ниво С1 според Общата европейска езикова рамка; придобиват компетентност по втория чужд език, който започват да изучават от нулево равнище до ниво В2; усвояват основни знания по литература и култура на носителите на съответния втори език. Придобиват се умения за сравнения, анализи и изследователска дейност от областта на сравнителното балканско езикознание и литературознание, по социолингвистични и лингвокултурологични въпроси, както и за интеркултурни комуникации в тяхното съвременно многообразие. Създават се умения за работа във всички основни сфери на преводаческата дейност, което е предпоставка за успешно кариерно израстване в професията. Чрез международни образователни програми на студентите се предоставя възможност за усъвършенстване на интеркултурните и езиковите умения в съответната езикова среда.
 
Знания:
В курса на обучение се придобиват системна информация и основни знания за:
 • системите на изучаваните езици, за понятийния апарат, свързан с описанието им;
 • литературата на носителите на изучаваните балкански езици;
 • историята и културата на общностите, говорещи изучаваните езици;
 • социолингвистика и лингвокултурология.
Умения:
В хода на обучението се придобиват:
 • обща филологическа и чуждоезикова компетентност по първия балкански език на ниво С1 според Общата европейска езикова рамка;
 • компетентност по втория чужд език, чието изучаване също започва от нулево равнище, до ниво В2;
 • умения за интеркултурни комуникации в тяхното съвременно многообразие;
 • умения за работа в основните сфери на преводаческата дейност, което е предпоставка за успешно кариерно израстване в професията;
 • умения за сравнения и анализи от областта на балканското езикознание и литературознание;
 • умения за анализиране на факти, за самостоятелно решаване на проблеми;
 • компетентност в областта на екипната работа;
 • умения за социална активност.
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация.
 

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентската мобилност: едносеместриално обучение в университет в страната, чийто език се изучава, също и практикантски програми по европейската програма Еразъм+, както и по партньорски програми с други страни. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити, удостоверение за участие в стажантска програма в рамките на 90 – 120 часа.
Вариант 1: Писмен държавен изпит по първия балкански език и писмен държавен изпит по втория език.
Вариант 2: Писмен държавен изпит по втория език и защита на дипломна работа по първия балкански език..
Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.

Професионална реализация:

В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в т.нар. професии на бъдещето или за продължаване на образованието в следващи образователни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Специалността отговаря на търсенето на специалисти с професионално владеене на балкански езици и знания за историята и културата на народите в Балканския регион. Те са подходящи кадри за работни позиции в образователната сфера (преподаватели в училища с изучаване на балкански езици, университетски преподаватели в областта на балканистиката). Могат да получат успешна реализация като журналисти, работници в културни институции и в неправителствения сектор, като сътрудници – преводачи във фирми с търговска и туристическа дейност, които работят съвместно със съответната балканска страна, сътрудници в дипломатически представителства и институции на Европейския съюз и на държавната администрация, свързани с проблемите на Балканите). Търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици открива работни позиции в IT сектора, в аутсорсинговата дейност и в други икономически и обществени сектори.