Английска филология


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Бакалавърската образователна програма по АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ съчетава класическото филологическо образование със съвременни професионални умения. Целта на първо място е много добро усвояване на английски като език от първостепенно значение в контекста на глобалната комуникация. Чуждоезиковите знания и умения по английски език се усвояват както чрез надграждащо практическо езиково обучение, така и с филологическо теоретично обучение. Освен че формират комуникативни умения на високо ниво, студентите също така придобиват преводаческа компетентност в специализираните часове по различни видове превод.
Преподават се знания за англоезичните страни, за тяхната материална и духовна култура, за приноса им към световната цивилизация. Студентите усвояват основни теоретико-приложни знания за английския език, опознават в детайли англоезичните литератури и техния отзвук по света. Предлагат се избираеми и факултативни дисциплини, от които студентите избират съобразно интересите си и представата си за бъдеща професионална дейност. Студентите имат възможност да получат и допълнителна професионална квалификация „учител по английски език и литература“ с дисциплините от допълнително модулно обучение в Модул за придобиване на професионална квалификация „учител“ към учебния план.
 

Професионална квалификация:

Филолог – специалист по английски език и литература, преводач

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Определят се съгласно Квалификационната рамка на Европейското пространство за висше образование и Националната квалификационна рамка на Република България. При записано допълнително модулно обучение за придобиване на професионална квалификация „учител“ по английски език и литература за средното училище се придобиват методически и педагогически умения и навици, отговарящи на съвременните изисквания на българското училище.
Знания:
В курса на обучение се придобиват системна информация и основни знания за:
 • системите на изучаваните езици, за понятийния апарат, свързан с описанието им;
 • за англоезичните литератури;
 • за историята и културата на общностите, говорещи английски език;
 • социолингвистика и лингвокултурология.
Умения:
В хода на обучението се придобиват:
 • обща филологическа и чуждоезикова компетентност по английски език на ниво С1-C2 според Общоевропейската референтна езикова рамка;
 • умения за интеркултурни комуникации в тяхното съвременно многообразие;
 • умения за работа в основните сфери на преводаческата дейност, което е предпоставка за успешно кариерно израстване в професията;
 • умения за сравнения и анализи от областта на англоезичното езикознание и литературознание;
 • умения за анализиране на факти, за самостоятелно решаване на проблеми;
 • компетентност в областта на екипната работа;
 • умения за социална активност.
Компетентности – изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят; изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация.
 

Възможности за стажове и практики:

Чрез системата за трансфер на кредити е възможна и препоръчителна студентска мобилност: едносеместриално или целогодишно обучение по линия на европейската програма „Еразъм+“ в университет в европейска страна; включване в практикантски програми на „Еразъм +“; обучение чрез програма CEEPUS. По време на следването на студентите се предлагат разнообразни форми на извънаудиторна заетост: организация и участия в културни и образователни прояви чрез институции на съответните страни. Практиките и стажовете целят изграждане на бърза адаптивност към съвременни работни позиции, за които се изисква екипна работа. Конкретните форми на практики и стажове са описани в Бележки към учебния план.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити; удостоверение за участие в стажантска програма в рамките на 90 – 120 часа.
Писмен държавен изпит по английски език или бакалавърска теза. Процедурите за дипломиране са отразени в Регламента на Филологическия факултет за провеждане на държавни изпити и за допускане, разработване и защита на дипломни работи в съответната образователно-квалификационна степен.
 

Професионална реализация:

Широкият професионален обхват, който могат да покриват дипломираните специалисти по АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ съответства на съвременните тенденции за мобилност и обхватност на хуманитаристиката. В зависимост от предпочитанията за професионална реализация или за продължаване на образованието в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат широк избор за личностно кариерно развитие.
Завършилите специалността със степен „бакалавър“ могат да се реализират като:
 • преводачи в икономическата и културната сфера;
 • сътрудници в туризма и екскурзоводи;
 • работници в обществени и културни институции, в неправителствения сектор и под.
Търсенето на специалисти с професионално владеене на чужди езици открива работни позиции в IT сектора, в аутсорсинговата дейност и в други икономически и обществени сектори, където се изискват изградени умения в бизнес комуникациите и екипната работа.