Педагогика на обучението по български език и чужд език


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Филологически факултет)

Обучаващо звено:

Филологически факултет

Цели на програмата:

Основна цел на обучението за придобиване на ОКС „бакалавър“ по специалността е дипломираните студенти да притежават необходимите знания и компетентности, съответстващи на професионалния профил на учител по български език и литература и по чужд език:
1) Усвояване на знания и умения по български език и литература:
 • усвояване на знания в областта на езика, културата и литературата на българския език, както и от областта на педагогическите теоретични и приложни науки;
 • развиване на умения за прилагането на собствени идеи и подходи при анализ на литературни текстове.
2) Получаване на знания и умения по един чужд език:
 • усвояване на езика до ниво С1 съгласно с Общата европейска езикова рамка;
 • запознаване с културата на носителите на съответния чужд език.
3) Придобиване на знания и умения в областта на педагогическите теоретични и приложни науки:
 • придобиване на конкретни педагогически умения за работа като учители в основното (прогимназиална степен) и в средното училище.

Професионална квалификация:

Учител по български език и литература и учител по английски, китайски, испански, немски, новогръцки, френски, руски, японски език

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

Педагогическият блок от дисциплини, вкл. и часовете за педагогическа стажантска практика (наблюдения и изнасяне на уроци) формират у студента ценните умения на учителя по важни и ключови учебни предмети – по официалния език на страната и по един от изучаваните чужди езици в българските основни и средни училища.
 
Знания:
В курса на обучение студентите получават:
 • базисна филологическа подготовка (теоретични знания за системната организация на изучаваните езици, за връзката между език и култура);
 • знания относно основни научни концепции, обясняващи единството и многообразието на езиковите и литературни явления;
 • познаване на историята на литературните и лингвистичните явления;
 • задълбочени теоретични и практико-приложни знания по български език, литература и култура;
 • знания за историята, литературата и културата на общностите, носители на съответните изучавани чужди езици;
 • информация за историческото развитие и съвременното състояние в областта на педагогиката и методиката и дидактиката на родно- и чуждоезиковото обучение.
Умения:
В курса на обучение студентите придобиват професионални умения в три предметни области:
В предметната област Български език и литература в края на обучението от студентите се очаква
 • да умеят да дефинират литературни, културологични и езиковедски проблеми;
 • да умеят да анализират жанрово-стилистичните особености на литературни творби от различни епохи;  
 • да формират умения за четене и осмисляне на различни научни текстове с филологическа насоченост;
 • да умеят да създават текстове с различна социолингвистична приложимост.
В предметната област “Чуждоезиково обучение” студентите придобиват:
Знания:
 • теоретични и практико-приложни знания по съответния чужд език и литература;
 • езикови компетентности в съответствие с Общата европейска езикова рамка;
 • знания за историята и културата на общностите, носители на изучавания чужд език.
Умения:
 • комуникативни умения в сферата на изучавания чужд език;
 • умения за създаване на писмен и устен текст;
 • междукултурна компетентност;
 • практически умения по писмен и устен превод от и на съответния чужд език.
В предметната област “Методика на обучението по...” от студентите се очаква:
 • да познават и прилагат параметрите на нормативната документация за организация на училищното обучение при планиране и реализиране на процеса на обучение по български език и литература и по чужд език;
 • да умеят да организират учебно-познавателната дейност спрямо образователните и възпитателните потребности на учениците;
 • да прилагат системни методи за планиране на образователния процес и разработване на дидактически средства;
 • да разпознават и избират разнообразни форми и средства за контрол и оценяване на постиженията на учениците в съответствие с целите на обучението по български език и литература и по чужд език;
 • да стимулират активност в дейността на обучаемите, тяхната критичност и самокритичност, мотивираност за учебни постижения, комуникативни и социални умения;
 • да притежават способност за самостоятелно усвояване на нови изследователски методи и да прилагат усвоените базови знания в научно-изследователска, експертно-аналитична и организационно-управленска дейност;
 • да прилагат разнообразни образователни стратегии, методи и технологии за преподаване и учене в процеса на обучение по български език и литература и по чужд език;
 • да оценяват качествата и адекватността на учебните ресурси;
 • да използват електронни бази данни;
 • да притежават компетентности за обективна самооценка с цел бъдещо кариерно развитие.
Компетентности:
 • изграждат се социални компетентности, позволяващи висока степен на адаптивност към променящия се съвременен свят;
 • изследователски нагласи за фактите, явленията и процесите в междуезиковата и междукултурната комуникация;
 • готовност за учене през целия живот.
Общопедагогически (метапредметни) компетентности:
Те съответстват на обособените групи компетентности в Приложение №3 към Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител":
 • преподаване - компетентности за организиране на процеса на обучение, за осъществяването на преподаването и подпомагането на ученето, за постигането на успешни резултати в овладяването на учебното съдържание;
 • взаимоотношения с учениците - компетентности за ефективно взаимодействие с учениците;
 • взаимоотношения с другите педагогически специалисти - компетентности за постигане на ефективност във взаимоотношенията между учителите и другите педагогически специалисти за постигане както целите на обучението, така и на цели, свързани с личностното развитие на учениците;
 • лидерство - компетентности за мотивиране на учениците за активно участие в образователни дейности, насочени към личностното им развитие, за стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическото взаимодействие, за ефективно подготвяне на учениците за многобройните предизвикателства на живота;
 • работа с родителите и семейната общност - компетентности за ефективно взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност;
 • възпитателна работа - компетентности за подпомагане на процеса на личностно развитие на учениците като индивидуалности и членове на обществото;
 • работа в мултикултурна и приобщаваща училищна среда - компетентности в областта на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

 

Възможности за стажове и практики:

Въз основа на подписани договори студентите, обучавани в бакалавърската програма „Педагогика на обучението по българки език и чужд език“, получават възможности за осъществяване на учебни и научноизследователски практики и стажове в национални институции и организации в Р. България.
Прилаганата система за трансфер на кредити дава възможност за студентска мобилност в страната и в чужбина, за включване в европейски програми, целево насочени към бъдещите учители в рамките на програма „Еразъм +” и по силата на двустранни договори. В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващи образователни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Успешно положени изпити по всички дисциплини от учебния план и натрупване на предвидените в него кредити.
 
Вариант 1: Писмен държавен изпит по български език и литература и писмен държавен изпит по чуждия език.
                   Държавен практико-приложен изпит по български език и литература (за учителска квалификация)
Вариант 2: Защита на дипломна работа по български език или литература и писмен държавен изпит по чуждия език.
                   Държавен практико-приложен изпит по български език и литература (за учителска квалификация)

Професионална реализация:

В зависимост от предпочитанията за професионална реализация в сферата на образованието или за продължаване в следващи образователно-квалификационни степени (магистър и доктор) дипломиралите се студенти имат избор в един широк, динамичен и перспективен диапазон за личностно кариерно развитие. Учителската правоспособност е предимство за пазара на труда, а професията „учител“ има приоритетно място в обществения живот. Завършилите програмата могат да работят освен в образователните институции и в обществени и културни институти, в сферата на управление на образованието, да извършват експертна и консултантска дейност, да се реализират и в неправителствения сектор.