Предучилищна педагогика и педагогика на ранното детство


Форми на обучение / Информационен пакет:

   Редовна (Педагогически факултет)  Задочна (Педагогически факултет)

Обучаващо звено:

Педагогически факултет

Цели на програмата:

 • подготовка на висококвалифицирани, професионално компетентни  педагогически кадри за практикуване на професиите педагог в детска ясла и учител в детска градина;
 • формиране на компетентности за изпълнение на функциите на педагог в детска ясла и учител в детска градина;
 • повишаване на образователния, изследователския и социалния потенциал на бъдещите педагогически специалисти чрез продуктивно интегриране на  междунаучно ниво на знания, умения и компетентности от областта на социалните и хуманитарните науки;
 • модериране на устойчива готовност за самоусъвършенстване и упражняване на  обществена дейност чрез включване в педагогическото изследователско пространство в контекста на европейска икономика, основана на знанието.

Професионална квалификация:

Детски учител, педагог в детска ясла

Професионални компетенции, получавани след дипломирането:

В резултат от обучението се постига придобиване на образователна и квалификационна степен „бакалавър“ по програмата.
В съответствие с НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (ДВ, бр. 61,  в сила от 2.08.2019 г.), НАРЕДБА за държавните  изисквания за придобиване на професионална квалификация „учител“ (Обн. - ДВ, бр. 89 от 11.11.2016 г., в сила от учебната 2017/2018 година; ...; изм. и доп. ДВ. бр.10 от 05.02.2021 г.) (акт. 05.02.2021 г.) и чл. 11 от НАРЕДБА № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от министъра на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.103 от 2 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.24 от 31 Март 2009г., изм. ДВ. бр.36 от 10 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 20 Октомври 2020г.),  завършилите програмата постигат следните резултати:
Знания за:
 • съвременни постижения в сферата на психологическите, педагогическите и частнодидактическите дисциплини;
 • основите и технологията на обучението по изкуствата (изобразително изкуство, музика, словесно-изпълнителско и театрално изкуство и др.);
 • модели и концепции за формиране на комуникативно-експресивни и практически умения за образователна дейност;
 • иновативно личностно ориентирано планиране, организиране и провеждане на възпитателно-образователен процес, базиран върху придобиване на ключови компетентности от децата в яслените и предучилищните групи и в подготвителните класове;
 • прилагане на ефективни образователни методи и подходи съобразно индивидуалните детски потребности и в подкрепа на ранното детско развитие;
 • опазване на живота и здравето на децата, включително и по време на организираните допълнителни дейности или занимания по интереси и др.
Умения за:
 • оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата от 0 до 7-годишна възраст чрез пълноценно включване в образователната и социалната среда;
 • сътрудничество и взаимодействие с участниците във възпитателно-образователния процес и всички заинтересовани страни;
 • използване с образователна цел дигиталните технологии;
 • установяване и проследяване на напредъка за придобиване на ключови компетентности посредством  мониторинг и анализ на образователните резултати и формираните компетентности;
 • подготвяне на дигитални образователни ресурси;
 • водене и съхраняване на задължителните документи;
 • провеждане на личностноориентирано общуване и взаимодействие с децата, консултиране на родители и подкрепа на индивидуалното детско развитие;
 • създаване и подкрепа на индивидуалната и груповата идентичност;
 • възпитаване на институционална и личностна култура, ориентирана към толерантност, сътрудничество и взаимопомощ;
 • провеждане или участие в изследователска дейност в областта на предучилищното образование и образованието и грижите в ранна детска възраст.
Отношения, които допринасят за:
 • организиране и управление на позитивна образователна среда, насърчаваща активното компететностно ориентирано съучастие на всички ангажирани с просперитета на растящата индивидуалност субекти;
 • личностно насочено холистично педагогическо взаимодействие с децата от 0 до 7-годишна възраст, стимулиращо реализирането на лидерския потенциал на подрастващите;
 • използване на разнообразни стратегии за работа с родителите и семейната общност;
 • демонстриране на нагласа за ценностно насочено сътрудничество в индивидуален и екипен пан;
 • защита на културни различия и подкрепа на добри практики за включване на разнообразието и приобщаването.
Компетентности:
 • придобиване на основни компетентности в област Образователна среда: организиране и управление на образователната среда чрез взаимодействие между образователните  направления по начин, който ефективно подпомага игровите  взаимодействия и ученето и създава условия на всяко дете за активно участие във всички съдържателни дейности при консолидиращите функции на играта;
 • придобиване на основни компетентности в област Педагогическо взаимодействие с децата, свързани с професионално-педагогическата и професионално-психологическата подготовка на педагога в детска ясла и детския учител за прилагане на знания, умения и отношения по посока цялостното (холистичното) развитие и индивидуално общуване с детската личност съобразно  нейните  индивидуални потребности и потенциал в процеса на игровото взаимодействие и образователната интеракция;
 • придобиване на основни компетентности в област Преподаване: организиране на процеса на възпитание и обучение, осъществяване на преподаването и подпомагане на ученето чрез игра в подкрепа на ранното детско развитие и постигането на успешни резултати при овладяването на образователното съдържание по направления в ДГ;
 • придобиване на основни компетентности в област Взаимоотношения с деца: ефективно общуване в процеса на възпитателната и образователна интеракция, в ситуации, свързани с личностното развитие и междуличностните взаимоотношения в детската общност, в контекста на индивидуалния и диференцирания подход;
 • придобиване на основни компетентности в област Взаимоотношения с другите педагогически специалисти: планиране, организиране и осъществяване на съвместни дейности с други учители и педагогически специалисти, в т.ч. екипно взаимодействие, както и обсъждане и вземане на решения при възникнали проблемни ситуации на територията на детската ясла/градина или извън тях;
 • придобиване на основни компетентности в област Лидерство: мотивиране на децата да участват активно в образователни дейности, насочени към  личностно развитие, стимулиране на иновативност и креативност в рамките на педагогическите взаимодействия, подготвяне на растящата индивидуалност за многобройните предизвикателства, пред които предстои да се изправи в процеса на своята жизнедейност;
 • придобиване на основни компетентности в област Работа с родителите и семейната общност: ефективно партньорско взаимодействие с родителите и други представители на семейната общност с амбиция за осигуряване на оптимална подкрепа на децата от 0 до 7 г.;
 • придобиване на основни компетентности в област Възпитателна работа, свързани със ключови знания, умения и отношения в областта на теорията и методиката на възпитанието, гарантиращи целенасочено подпомагане на процеса на личностно развитие на децата от 0 до 7-годишна възраст като индивидуалности и членове на обществото, които активно се приобщават към общоприети културни и социално значими ценности;
 • придобиване на основни компетентности в област Работа в мултикултурна и приобщаваща среда: реализиране на приобщаващото, интеркултурното и гражданското образование.

Възможности за стажове и практики:

Практическото обучение по програмата, осигуряващо професионално-практически знания, умения и компетентности на студентите, се осъществява в три учебни форми:  хоспитиране, текуща педагогическа практика и стажантска практика, чрез посещения в базови за университета детски ясли и детски градини на основата на сключени двустранни договори.
Предлагат се възможности за реализиране на европейски мобилности с цел практика чрез платформи и договори съвместно с отдел „Международно и вътрешно сътрудничество“ на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
Предоставят се и възможности за провеждане на международно обучение с включени в тях практически дейности в детски градини и начални училища по програма "Еразъм +" въз основа на сключени двустранни споразумения с европейски университети-партньори.

Минимални стандартни изисквания за дипломиране:

Право на дипломиране се придобива след изпълнение на дейностите по обучението и успешно полагане на изпитите по учебния план на програмата. В зависимост от успеха и мотивацията, студентите имат право на избор между полагане на писмен държавен изпит или разработване и защита на дипломна работа. Условията за избор на дипломна работа са отразени в Правилата за допускане, разработване и защита на дипломна работа на Педагогическия факултет.

Професионална реализация:

Подготовката по програмата осигурява условия за пълноценна професионална, социална и творческа реализация на завършилите студенти чрез устойчив и приобщаващ балансиран растеж спрямо териториалните потребности от педагогически специалисти в Република България.
Успешно завършилите обучението по програмата в ОКС „бакалавър” могат да заемат следните позиции:
 • педагог в детска ясла;
 • учител в детска градина;
 • учител в подготвителна група;
 • учител в предучилищно възпитание и подготовка;
 • учител в обслужващо звено;
 • консултант-експерт в институции, в които се работи с деца от ранна и предучилищна възраст, в диагностични и прогностични центрове;
 • консултант и ръководител на деца от ранна и предучилищна възраст към институции;
 • специалист във всички структури, в които има регламентирана длъжност, изискваща осъществяване на образователна дейност с деца от 0 до 7-годишна възраст.
Завършилите програмата могат да продължат обучението си в магистърски програми от направление „Педагогика”,  както и в други направления.