ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Център за квалификация

УЧЕБЕН ПЛАН

Международен туризъм

Професионално направление: 3.9 Туризъм
Проф. квалификация
Професионална квалификация: Мениджър в международния туризъм
Срок на обучение: 2 семестъра ECTS Кредити: 60 Форма на обучение: Дистанционна

Приет на ФС, протокол № 2/17.5.2018 г.
Утвърден на АС, протокол № 6/11.6.2018 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияРИСАЗИАЗECTS кредити
Туристически ресурси ЗД 1 Изпит 60 60 180 8
Основни туристически дестинации ЗД 1 Изпит 60 60 150 7
Райониране и регионално развитие на туризма ЗД 1 Изпит 60 60 150 7
Избираеми дисциплини 1 (2 от...) ИД 1 Изпит 60 60 180 8
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 240 240 660 30
Технология и методика на разработване на туристически маршрут ЗД 2 Изпит 15 45 60 180 8
Туристическа анимация ЗД 2 Изпит 15 45 60 150 7
Кадри в туризма и трудова заетост ЗД 2 Изпит 60 60 150 7
Избираеми дисциплини 2 (2 от...) ИД 2 Изпит 60 60 180 8
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 30 210 240 660 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината