ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Стопански факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Счетоводство и контрол. Счетоводство на предприятието
за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
Професионално направление: 3.8 Икономика
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Икономист-счетоводител
Срок на обучение: 3 семестъра ECTS Кредити: 90 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 25/29.6.2017 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/25.9.2017 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Финансово счетоводство за напреднали ЗД 1 Изпит 45 45 195 8
Управленско счетоводство за напреднали ЗД 1 Изпит 45 45 195 8
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 1 Изпит 30 150 6
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 1 Изпит 30 90 4
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 1 ТО 30 90 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 90 180 720 30
Финансов контрол и одиторски стандарти ЗД 2 Изпит 30 30 210 8
Анализ на финансовите отчети ЗД 2 Изпит 30 30 180 7
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 2 Изпит 30 180 7
Избираема дисциплина 4 (1 от...) ИД 2 Изпит 30 120 5
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 2 ТО 30 60 3
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 60 150 750 30
Управление на риска и вътрешен контрол ЗД 3 Изпит 30 30 60 3
Банково счетоводство ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Избираема дисциплина 5 (1 от...) ИД 3 Изпит 30 60 3
Избираема дисциплина 6 (1 от...) ИД 3 Изпит 30 60 3
Факултативна дисциплина 3 (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 2
Дипломиране 3
Вариант 1 3 450 15
Държавен изпит 3 450 15
Вариант 2 3 450 15
Защита на дипломна работа 3 450 15
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 60 150 750 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината