ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Стопански факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Финансово-счетоводен мениджмънт
за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
Професионално направление: 3.8 Икономика
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Икономист-финансист
Срок на обучение: 2 семестъра ECTS Кредити: 60 Форма на обучение: Дистанционна

Приет на ФС, протокол № 4/9.6.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/6.7.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияРИСАЗИАЗECTS кредити
Управленско счетоводство за напреднали ЗД 1 Изпит 90 90 150 8
Финансово счетоводство за напреднали ЗД 1 Изпит 105 105 135 8
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 1 Изпит 60 60 90 5
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 1 Изпит 60 60 90 5
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 1 ТО 60 60 60 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 375 375 525 30
Финансов мениджмънт ЗД 2 Изпит 60 60 60 4
Проектно финансиране ЗД 2 Изпит 45 45 45 3
Избираеми дисциплини 3 и 4 (2 от...) ИД 2 Изпит 45 90 90 6
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 2 ТО 30 30 30 2
Вариант 1 2 450 15
Държавен изпит 2 450 15
Вариант 2 2 450 15
Защита на дипломна работа 2 450 15
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 180 225 675 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината