ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Стопански факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Финансово-счетоводен мениджмънт
за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
Професионално направление: 3.8 Икономика
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Икономист-финансист
Срок на обучение: 2 семестъра ECTS Кредити: 60 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 4/9.6.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/6.7.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Управленско счетоводство за напреднали ЗД 1 Изпит 45 45 195 8
Финансово счетоводство за напреднали ЗД 1 Изпит 45 45 195 8
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 1 Изпит 30 30 120 5
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 1 Изпит 30 30 120 5
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 1 ТО 30 30 90 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 180 180 720 30
Финансов мениджмънт ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Проектно финансиране ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Избираеми дисциплини 3 и 4 (2 от...) ИД 2 Изпит 30 60 120 6
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 2 ТО 30 30 30 2
Вариант 1 2 450 15
Държавен изпит 2 450 15
Вариант 2 2 450 15
Защита на дипломна работа 2 450 15
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 120 150 750 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината