ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Стопански факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Счетоводство и контрол
за притежаващи ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър” в други професионални направления
Професионално направление: 3.8 Икономика
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Икономист-счетоводител
Срок на обучение: 4 семестъра ECTS Кредити: 120 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 13/13.10.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 13/19.10.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Микроикономика ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Основи на управлението ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Публични финанси ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Теория на счетоводството ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 150 150 300 600 30
Макроикономика ЗД 2 Изпит 30 30 60 150 7
Маркетинг ЗД 2 Изпит 30 30 60 150 7
Финансово счетоводство І част ЗД 2 Изпит 30 30 60 150 7
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 2 Изпит 30 30 60 150 7
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 30 30 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 135 135 270 630 30
Счетоводни стандарти ЗД 3 Изпит 30 30 60 150 7
Управленско счетоводство ЗД 3 Изпит 30 30 60 150 7
Финансово счетоводство ІІ част ЗД 3 Изпит 30 30 60 120 6
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 3 Изпит 30 30 60 120 6
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 30 90 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 135 135 270 630 30
Банково счетоводство ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Избираеми дисциплини 4 и 5 (2 от...) ИД 4 Изпит 60 60 120 120 8
Факултативна дисциплина 3 (1 от...) ФД 4 ТО 30 60 3
Вариант 1 4 450 15
Държавен изпит 4 450 15
Вариант 2 4 450 15
Защита на дипломна работа 4 450 15
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 90 90 210 690 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината