ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Юридически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Право

Професионално направление: 3.6 Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Юрист
Срок на обучение: 10 семестъра ECTS Кредити: 300 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 8/29.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
История на българската държава и право ЗД 1 Изпит 60 60 120 6
Право и език ЗД 1 ТО 15 15 105 4
Обща теория на правото ЗД 2 П 45 15 60 180
Международни отношения ЗД 1 Изпит 45 45 75 4
Избираеми дисциплини първи семестър (2 от...) ИД 1 Изпит 45 90 150 8
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 1 Изпит 15 15 105 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 180 225 555 26
Право и език ЗД 2 Изпит 15 15 135 5
Обща теория на държавата ЗД 2 Изпит 30 30 210 8
Обща теория на правото ЗД 2 Изпит 30 15 45 225 17
Избираеми дисциплини втори семестър (1 от...) ИД 2 Изпит 30 90 4
Факултативни дисциплини 2 (1 от...) ФД 2 Изпит 15 15 105 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 90 15 135 765 38
Гражданско право (обща част) ЗД 4 П 45 45 135
Административно право и административен процес ЗД 4 П 45 45 135
Международно публично право ЗД 3 Изпит 60 60 180 8
Конституционно право на Република България ЗД 4 П 45 45 135
Избираеми дисциплини трети семестър (1 от...) ИД 3 Изпит 30 30 90 4
Западен език (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 90 4
Факултативни дисциплини 3 (1 от...) ФД 3 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 150 150 450 20
Гражданско право (обща част) ЗД 4 Изпит 45 45 135 12
Административно право и административен процес ЗД 4 Изпит 45 45 135 12
Конституционно право на Република България ЗД 4 Изпит 45 45 135 12
Правен режим на международните организации ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Избираеми дисциплини четвърти семестър (2 от...) ИД 4 Изпит 60 60 180 8
Западен език 2 (1 от...) ФД 4 Изпит 30 30 90 4
Факултативни дисциплини 4 (1 от...) ФД 4 Изпит 15 15 105 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 285 285 855 56
Наказателно право ЗД 6 П 60 60 120
Вещно право ЗД 5 Изпит 45 45 165 7
Финансово право ЗД 5 Изпит 75 75 165 8
Облигационно право ЗД 6 П 45 45 105
Избираеми дисциплини пети семестър (1 от...) ИД 5 Изпит 30 30 90 4
Факултативни дисциплини 5 (1 от...) ФД 5 ТО 30 30 90 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 180 180 510 23
Наказателно право ЗД 6 Изпит 60 60 120 12
Търговско право І част ЗД 6 Изпит 45 15 60 240 10
Облигационно право ЗД 6 Изпит 60 60 150 12
Избираеми дисциплини шести семестър (1 от...) ИД 6 Изпит 45 45 75 4
Факултативни дисциплини 6 (1 от...) ФД 6 Изпит 15 15 105 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 225 15 240 690 42
Търговско право ІІ част ЗД 7 Изпит 45 15 60 180 8
Семейно и наследствено право ЗД 7 Изпит 75 75 195 9
Трудово право ЗД 8 П 75 75 165
Криминалистика ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Избираеми дисциплини седми семестър (2 от...) ИД 7 Изпит 60 60 180 8
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 210 15 225 645 29
Данъчно право ЗД 8 Изпит 45 45 105 5
Международно частно право ЗД 8 Изпит 60 15 75 135 7
Право на Европейския съюз ЗД 8 Изпит 45 45 105 5
Трудово право ЗД 8 Изпит 60 60 150 15
Избираеми дисциплини осми семестър (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 90 4
Факултативни дисциплини 8 (1 от...) ФД 8 Изпит 30 90 4
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 240 15 285 675 40
Осигурително право ЗД 9 Изпит 75 75 165 8
Наказателно процесуално право ЗД 10 П 45 15 60 180
Гражданско процесуално право ЗД 10 П 60 60 180
Избираеми дисциплини девети семестър (2 от...) ИД 9 Изпит 90 90 150 8
Всичко за ДЕВЕТИ СЕМЕСТЪР 165 165 315 16
Търговска несъстоятелност ЗД 10 Изпит 30 15 45 135 6
Гражданско процесуално право ЗД 10 Изпит 75 75 165 16
Наказателно процесуално право ЗД 10 Изпит 45 15 60 180 16
Избираеми дисциплини десети семестър (2 от...) ИД 10 Изпит 45 90 150 8
Вариант 1 10 450 15
Държавен изпит по гражданскоправни науки 10 150 5
Държавен изпит по наказателноправни науки 10 150 5
Държавен изпит по публичноправни науки 10 150 5
Всичко за ДЕСЕТИ СЕМЕСТЪР 195 30 270 1080 61

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината