ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Юридически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Право

Професионално направление: 3.6 Право
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Юрист
Срок на обучение: 10 семестъра ECTS Кредити: 300 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 8/26.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
История на българската държава и право ЗД 1 Изпит 60 30 90 90 6
Право и език ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Обща теория на правото ЗД 2 П 60 30 90 150
Руски език ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Международни отношения ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
Български език (1 от...) ЗД 1 ТО 30 90 4
Избираеми дисциплини първи семестър (2 от...) ИД 1 Изпит 120 120 8
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 1 Изпит 60 60 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 165 45 420 600 34
Обща теория на правото ЗД 2 Изпит 60 30 90 180 17
Обща теория на държавата ЗД 2 Изпит 45 45 195 8
Право и език ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Руски език ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Български език 2 (1 от...) ЗД 2 ТО 30 30 90 4
Избираеми дисциплини втори семестър (1 от...) ИД 2 Изпит 60 60 4
Факултативни дисциплини 2 (1 от...) ФД 2 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 195 60 315 825 46
Гражданско право (обща част) ЗД 4 П 30 30 60 120
Конституционно право на Република България ЗД 4 П 45 30 75 105
Административно право и административен процес ЗД 4 П 45 30 75 105
Международно публично право ЗД 3 Изпит 60 30 90 150 8
Избираеми дисциплини трети семестър (1 от...) ИД 3 Изпит 45 45 75 4
Западен език (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 60 60 4
Факултативни дисциплини 3 (1 от...) ФД 3 Изпит 60 60 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 135 60 255 345 20
Гражданско право (обща част) ЗД 4 Изпит 30 30 60 120 12
Конституционно право на Република България ЗД 4 Изпит 60 30 90 90 12
Административно право и административен процес ЗД 4 Изпит 45 30 75 105 12
Правен режим на международните организации ЗД 4 Изпит 45 45 75 4
Учебна практика ЗД 4 ТО 60 60 60 4
Избираеми дисциплини четвърти семестър (2 от...) ИД 4 Изпит 45 90 150 8
Факултативни дисциплини 4 (1 от...) ФД 4 Изпит 30 30 90 4
Западен език 2 (1 от...) ФД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 345 120 510 750 60
Наказателно право ЗД 6 П 45 45 90 90
Облигационно право ЗД 6 П 45 30 75 105
Вещно право ЗД 5 Изпит 60 30 90 120 7
Финансово право ЗД 5 Изпит 75 30 105 135 8
Избираеми дисциплини пети семестър (1 от...) ИД 5 Изпит 45 45 75 4
Факултативни дисциплини 5 (1 от...) ФД 5 ТО 45 45 75 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 225 60 285 405 23
Облигационно право ЗД 6 Изпит 45 45 90 90 12
Наказателно право ЗД 6 Изпит 45 45 90 90 12
Търговско право І част ЗД 6 Изпит 60 30 90 210 10
Учебна практика ЗД 6 ТО 60 60 60 4
Избираеми дисциплини шести семестър (1 от...) ИД 6 Изпит 45 45 75 4
Факултативни дисциплини 6 (1 от...) ФД 6 Изпит 45 45 75 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 300 120 420 600 46
Криминалистика ЗД 7 Изпит 45 15 60 60 4
Трудово право ЗД 8 П 75 45 120 120
Семейно и наследствено право ЗД 7 Изпит 60 45 105 165 9
Търговско право ІІ част ЗД 7 Изпит 60 30 90 150 8
Избираеми дисциплини седми семестър (2 от...) ИД 7 Изпит 45 15 120 120 8
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 210 105 375 495 29
Трудово право ЗД 8 Изпит 60 45 105 105 15
Международно частно право ЗД 8 Изпит 75 30 105 105 7
Право на Европейския съюз ЗД 8 Изпит 45 30 75 75 5
Учебна практика ЗД 8 ТО 60 60 60 4
Данъчно право ЗД 8 Изпит 45 30 75 75 5
Избираеми дисциплини осми семестър (1 от...) ИД 8 Изпит 45 45 75 4
Факултативни дисциплини 8 (1 от...) ФД 8 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 360 135 495 585 44
Осигурително право ЗД 9 Изпит 75 45 120 120 8
Гражданско процесуално право ЗД 10 П 60 45 105 135
Наказателно процесуално право ЗД 10 П 45 45 90 150
Избираеми дисциплини девети семестър (2 от...) ИД 9 Изпит 90 90 150 8
Всичко за ДЕВЕТИ СЕМЕСТЪР 165 45 210 270 16
Гражданско процесуално право ЗД 10 Изпит 75 45 120 120 16
Търговска несъстоятелност ЗД 10 Изпит 45 30 75 105 6
Наказателно процесуално право ЗД 10 Изпит 45 45 90 150 16
Избираеми дисциплини десети семестър (2 от...) ИД 10 Изпит 45 90 150 8
Вариант 1 10 450 15
Държавен изпит по гражданскоправни науки 10 150 5
Държавен изпит по наказателноправни науки 10 150 5
Държавен изпит по публичноправни науки 10 150 5
Всичко за ДЕСЕТИ СЕМЕСТЪР 210 120 375 975 61

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината