ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Нова и съвременна българска история: проблеми, модели, методология
за притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ в същото професионално направление
Професионално направление: 2.2 История и археология
Образователно-квалификационна степен: Магистър
Професионална квалификация: Историк-специалист по нова и съвременна българска история
Срок на обучение: 2 семестъра ECTS Кредити: 60 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 1/13.1.2022 г.
Утвърден на АС, протокол № 1/24.1.2022 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Спорове и дискусии в новата българска история ЗД 1 Изпит 45 45 105 5
Проблеми на съвременната българска история: дискусии и методология ЗД 1 Изпит 45 45 105 5
Партии и избори 1879-1934 ЗД 1 Изпит 45 45 105 5
Конституционни основи и проблеми на модерната българска държава ЗД 1 Изпит 45 45 105 5
Армия и власт в новата българска държава ЗД 1 Изпит 45 45 105 5
България и Холокоста ЗД 1 Изпит 45 45 105 5
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 270 270 630 30
Приемственост и нововъведения в образователните модели на България ЗД 2 Изпит 45 45 75 4
Държавно управление, политически репресии и обществена съпротива (1944 - 1989 г.) ЗД 2 Изпит 45 45 105 5
Избираеми дисциплини (2 от...) ИД 2 Изпит 60 60 120 6
Вариант 1 2 450 15
Защита на дипломна работа 2 450 15
Вариант 2 2 450 15
Държавен изпит 2 450 15
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 150 150 750 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината