ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Философски факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Национална сигурност

Професионално направление: 9.1 Национална сигурност
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Експерт по национална сигурност
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 8/25.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Философия на правото и политиката ЗД 1 Изпит 15 15 135 5
Политология ЗД 1 Изпит 15 15 135 5
Въведение в информатиката и информационната сигурност ЗД 1 Изпит 15 15 105 4
Функции на държавата в сигурността ЗД 2 П 30 30 30
Български език и стил ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Обща теория на националната сигурност ЗД 1 Изпит 30 30 180 7
История на системата за национална сигурност в България ЗД 1 Изпит 15 15 195 7
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 90 15 105 795 30
Геополитика ЗД 2 Изпит 15 15 135 5
Кризи на регионалната сигурност ЗД 2 Изпит 15 15 135 5
Международна сигурност ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Функции на държавата в сигурността ЗД 2 Изпит 30 30 180 9
Чужд език (1 от...) ЗД 2 Изпит 30 150 6
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 90 120 720 30
Психология на сигурността ЗД 3 Изпит 15 15 135 5
Международно публично право ЗД 3 Изпит 30 30 240 9
Конституционно право на Република България ЗД 4 П 30 30 30
Административно право и административен процес ЗД 4 П 45 45 45
Модул „Личност, общество, сигурност“ 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 15 135 5
Модул „Информация и сигурност“ 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 15 135 5
Модул „Общи аспекти на националната сигурност“ 1 (1 от...) ФД 3 ТО 15 75 3
Модул „Личност, общество и сигурност“ 2 (1 от...) ФД 3 ТО 15 75 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 45 105 795 30
Административно право и административен процес ЗД 4 Изпит 30 30 120 9
Конституционно право на Република България ЗД 4 Изпит 45 45 75 7
Учебна практика в институции за сигурност - В. Търново ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Социална и демографска сигурност ЗД 4 Изпит 15 15 75 3
Политическа и военна сигурност ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Модул "Личност, общество, сигурност" 3 (1 от...) ИД 4 Изпит 15 45 2
Модул „Общи аспекти на националната сигурност“ 2 (1 от...) ИД 4 Изпит 15 45 2
Модул "Информация и сигурност" 2 (1 от...) ФД 4 ТО 15 45 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 120 15 180 510 30
Наказателно право ЗД 6 П 45 45 45
Стратегически анализ ЗД 5 Изпит 30 30 150 6
Финансово право ЗД 5 Изпит 30 30 210 8
Модул „Специализирана подготовка по национална сигурност (военни аспекти)“ 1 (1 от...) ИД 5 Изпит 15 165 6
Модул „Специализирана подготовка по национална сигурност (военни аспекти)“ 2 (1 от...) ИД 5 Изпит 15 165 6
Модул "Управленски аспекти на националната сигурност" 1 (1 от...) ФД 5 Изпит 15 105 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 60 105 795 30
Наказателно право ЗД 6 Изпит 45 45 105 10
Разузнавателен анализ ЗД 6 Изпит 15 15 105 4
Теория на оперативно-издирвателната дейност ЗД 6 Изпит 15 15 75 3
Теория на разузнавателната и контраразузнавателната дейност ЗД 6 Изпит 30 30 90 4
Учебна практика в национални институции за сигурност ЗД 6 ТО 15 15 15 1
Модул „Право и сигурност“ 1 (1 от...) ИД 6 ТО 15 75 3
Модул „Общи аспекти на националната сигурност“ 3 (1 от...) ИД 6 ТО 15 75 3
Модул "Специализирана подготовка по национална сигурност" 3 (1 от...) ФД 6 ТО 15 45 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 105 15 165 585 30
Наказателно процесуално право ЗД 8 П 45 45 45
Защита на класифицираната информация ЗД 7 ТО 15 15 45 2
Мениджмънт на извънредните ситуации ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Международни институции за сигурност ЗД 7 Изпит 15 15 165 6
Специални операции ЗД 7 Изпит 15 15 105 4
Модул „Право и сигурност“ 2 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 105 4
Модул „Специализирана подготовка по националната сигурност (регионални аспекти)“ 4 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 105 4
Модул „Общи аспекти на националната сигурност“ 4 (1 от...) ИД 7 ТО 15 105 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 75 120 780 30
Наказателно процесуално право ЗД 8 Изпит 45 45 75 8
Учебна практика ЗД 8 ТО 15 15 15 1
Система на глобалната сигурност ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Право на Европейския съюз ЗД 8 Изпит 15 15 135 5
Данъчно право ЗД 8 Изпит 15 15 105 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 105 15 120 660 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината