ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Философски факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Национална сигурност

Професионално направление: 9.1 Национална сигурност
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Експерт по национална сигурност
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 8/25.6.2021 г.
Утвърден на АС, протокол № 11/5.7.2021 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Въведение в информатиката и информационната сигурност ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Функции на държавата в сигурността ЗД 2 П 45 15 60 60
История на системата за национална сигурност в България ЗД 1 Изпит 30 30 180 7
Политология ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Обща теория на националната сигурност ЗД 1 Изпит 45 30 75 135 7
Философия на правото и политиката ЗД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 165 75 240 660 30
Функции на държавата в сигурността ЗД 2 Изпит 45 15 60 90 9
Геополитика ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Кризи на регионалната сигурност ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Международна сигурност ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Чужд език (1 от...) ЗД 2 Изпит 60 120 6
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 135 60 255 525 30
Международно публично право ЗД 3 Изпит 45 15 60 210 9
Административно право и административен процес ЗД 4 П 45 15 60 60
Психология на сигурността ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Конституционно право на Република България ЗД 4 П 30 15 45 45
Модул "Личност, общество, сигурност" 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 30 120 5
Модул „Информация и сигурност“ 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 30 120 5
Модул „Общи аспекти на националната сигурност“ 1 (1 от...) ФД 3 ТО 30 60 3
Модул „Личност, общество и сигурност“ 2 (1 от...) ФД 3 ТО 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 75 15 210 690 30
Учебна практика в институции за сигурност - В. Търново ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Социална и демографска сигурност ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Политическа и военна сигурност ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Конституционно право на Република България ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 7
Административно право и административен процес ЗД 4 Изпит 45 30 75 75 9
Модул "Личност, общество, сигурност" 3 (1 от...) ИД 4 Изпит 30 30 2
Модул „Общи аспекти на националната сигурност“ 2 (1 от...) ФД 4 Изпит 30 30 2
Модул "Информация и сигурност" 2 (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 150 60 300 390 30
Стратегически анализ ЗД 5 Изпит 30 30 150 6
Финансово право ЗД 5 Изпит 60 30 90 150 8
Наказателно право ЗД 6 П 45 30 75 75
Модул „Специализирана подготовка по национална сигурност (военни аспекти)“ 1 (1 от...) ИД 5 Изпит 45 135 6
Модул „Специализирана подготовка по национална сигурност (военни аспекти)“ 2 (1 от...) ИД 5 Изпит 45 135 6
Модул "Управленски аспекти на националната сигурност" 1 (1 от...) ФД 5 Изпит 30 90 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 90 30 240 660 30
Учебна практика в национални институции за сигурност ЗД 6 ТО 15 15 15 1
Теория на оперативно-издирвателната дейност ЗД 6 Изпит 30 30 60 3
Теория на разузнавателната и контраразузнавателната дейност ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Разузнавателен анализ ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Наказателно право ЗД 6 Изпит 45 30 75 75 10
Модул „Общи аспекти на националната сигурност“ 3 (1 от...) ИД 6 ТО 45 45 3
Модул „Право и сигурност“ 1 (1 от...) ИД 6 ТО 45 45 3
Модул "Специализирана подготовка по национална сигурност" 3 (1 от...) ФД 6 ТО 15 45 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 135 75 315 435 30
Защита на класифицираната информация ЗД 7 ТО 30 30 30 2
Наказателно-процесуално право ЗД 8 П 30 30 60 60
Мениджмънт на извънредните ситуации ЗД 7 Изпит 30 15 45 135 6
Международни институции за сигурност ЗД 7 Изпит 30 15 45 135 6
Специални операции ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Модул „Право и сигурност“ 2 (1 от...) ИД 7 Изпит 30 90 4
Модул „Специализирана подготовка по националната сигурност (регионални аспекти)“ 4 (1 от...) ИД 7 Изпит 45 75 4
Модул „Общи аспекти на националната сигурност“ 4 (1 от...) ИД 7 ТО 15 105 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 120 30 240 660 30
Учебна практика ЗД 8 ТО 15 15 15 1
Данъчно право ЗД 8 Изпит 30 15 45 75 4
Система на глобалната сигурност ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Право на Европейския съюз ЗД 8 Изпит 45 45 105 5
Наказателно-процесуално право ЗД 8 Изпит 45 15 60 60 8
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 150 45 195 585 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината