ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Факултет по изобразително изкуство

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Изящни изкуства - Рисуване и интермедия

Професионално направление: 8.2 Изобразително изкуство
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Художник в областта на класическите и съвременни форми на рисунката
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 5/11.5.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/8.6.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Перспектива І част ЗД 2 П 15 15 30 30
Рисуване I част – етюд глава ЗД 1 ТО 75 75 150 210 12
Интермедия – I част – дигитални средства в изкуството (концепт) ЗД 1 ТО 45 60 105 165 9
Основи на композицията и анализ на визуалния език – I част – видове композиция ЗД 1 Изпит 45 60 105 165 9
Вечерен акт – права фигура ЗД 1 ТО 15 15 15 1
История на изобразителното изкуство І част ЗД 1 Изпит 30 30 30 2
Пластична анатомия І част ЗД 2 П 30 15 45 45
Български език и стил / Български език като чужд (1 от...) ЗД 1 ТО 30 30 2
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 195 210 435 615 35
Пластична анатомия І част ЗД 2 Изпит 15 15 30 30 5
Рисуване – I част – права фигура ЗД 2 Изпит 75 75 150 150 10
Интермедия – I част - дигитални средства в изкуството (практика) ЗД 2 Изпит 30 45 75 135 7
Перспектива І част ЗД 2 Изпит 15 15 30 30 4
История на изобразителното изкуство ІІ част ЗД 3 П 30 30 30
Основи на композицията и анализ на визуалния език – I част – формат и пропорции ЗД 2 Изпит 45 45 90 150 8
Вечерен акт – седнала фигура ЗД 2 ТО 15 15 15 1
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 180 210 390 510 35
Вечерен акт – голо тяло ЗД 3 ТО 15 15 15 1
Основи на композицията и анализ на визуалния език – II част – елементи ЗД 3 Изпит 45 45 90 120 7
Пластична анатомия ІІ част ЗД 4 П 30 15 45 45
Фотография ЗД 3 ТО 15 15 30 30 2
Перспектива ІІ част ЗД 4 П 30 15 45 45
Рисуване – IІ част – седнала фигура ЗД 3 ТО 75 75 150 150 10
Интермедия – ІI част – техники на репродуциране (концепт) ЗД 3 ТО 30 45 75 105 6
История на изобразителното изкуство ІІ част ЗД 3 Изпит 30 30 30 4
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 60 60 4
Факултативна дисциплина 1 - Спецкурс (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 15 1
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 240 225 465 525 35
История на изобразителното изкуство ІІІ част ЗД 5 П 30 30 30
Перспектива ІІ част ЗД 4 Изпит 15 30 45 45 6
Основи на композицията и анализ на визуалния език – IІ част – принципи ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Вечерен акт – облечена фигура ЗД 5 П 15 15 15
Пластична анатомия ІІ част ЗД 4 Изпит 15 15 30 30 5
Видеообработка ЗД 4 ТО 15 15 30 30 2
Музика и звук ЗД 5 П 15 30 45 45
Рисуване – IІ част – голо тяло ЗД 4 Изпит 60 60 120 120 8
Интермедия – ІI част – техники на репродуциране (практика) ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 60 60 4
Факултативна дисциплина 2 - Лятна учебна практика І част (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 30 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 195 240 435 435 35
История на изобразителното изкуство ІІІ част ЗД 5 Изпит 30 30 30 4
Вечерен акт – облечена фигура ЗД 5 ТО 15 15 15 2
Рисуване – IІІ част – облечена фигура ЗД 5 ТО 60 60 120 120 8
Интермедия – IІІ част – репрезентация на триизмерността (концепт) ЗД 5 ТО 30 30 60 90 5
Основи на композицията и анализ на визуалния език – IІІ част – светлина ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Естетика ЗД 6 П 30 30 30
Музика и звук ЗД 5 Изпит 15 30 45 45 6
Философия ЗД 6 П 30 30 30
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 60 60 4
Факултативна дисциплина 3 - Спецкурс (1 от...) ФД 5 ТО 15 15 30 30 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 210 210 420 450 35
История на изобразителното изкуство ІV част ЗД 7 П 30 30 30
Рисуване – IІІ част – детайли и ракурси ЗД 6 Изпит 60 60 120 120 8
Интермедия – IІІ част – репрезентация на триизмерността (практика) ЗД 6 Изпит 45 45 90 90 6
Основи на композицията и анализ на визуалния език – IІІ част – пространство ЗД 6 Изпит 45 45 90 90 6
Вечерен акт – детайли и ракурси ЗД 6 ТО 15 15 15 1
Философия ЗД 6 Изпит 30 30 30 4
Естетика ЗД 6 Изпит 30 30 30 4
Избираема дисциплина 4 (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 60 60 4
Факултативна дисциплина 4 - Лятна учебна практика ІІ част (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 30 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 240 225 465 465 35
Интермедия – IV част – Мултимедия, инсталация, пърформанс (концепт) ЗД 7 ТО 45 45 90 90 6
Основи на композицията и анализ на визуалния език – IV част – ритъм, баланс, движение ЗД 7 Изпит 45 45 90 120 7
История на изобразителното изкуство ІV част ЗД 7 Изпит 30 30 30 4
Теория на изкуството ЗД 7 Изпит 45 45 45 3
Рисуване – IV част - актова рисунка ЗД 7 ТО 75 75 150 150 10
История и теория на рисунката ЗД 8 П 30 30 30
Вечерен акт – творчески подходи ЗД 7 ТО 15 15 15 1
Избираема дисциплина 5 (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 60 60 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 270 210 480 510 35
История на изобразителното изкуство V част ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Рисуване ІV част – творчески подходи ЗД 8 Изпит 60 60 120 120 8
Интермедия – IV част – Мултимедия, инсталация, пърформанс (практика) ЗД 8 Изпит 30 45 75 75 5
Основи на композицията и анализ на визуалния език – IV част – художествено обобщение ЗД 8 Изпит 45 45 90 90 6
История и теория на рисунката ЗД 8 Изпит 30 30 30 4
Вариант 1 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 195 150 345 645 35

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината