ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Факултет „Mатематика и информатика“

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Информационно брокерство и дигитални медии

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Бизнес анализатор, информационни технологии; Библиограф-информатор
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 4/16.4.2018 г.
Утвърден на АС, протокол № 5/4.5.2018 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Наука за комуникацията ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Организация на компютърната система ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Въведение в книгопечатането ЗД 1 Изпит 45 45 45 3
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Увод в компютърните науки ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Основи на програмирането ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
История на информационната среда ЗД 1 ТО 45 15 60 90 5
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 210 165 375 525 30
Организация на информационните масиви ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Комуникативни формати и информационно осигуряване ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Увод в дигиталните медии ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
Програмиране на C++ ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Математика ЗД 2 ТО 60 30 90 90 6
Дискретни структури ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 210 150 360 540 30
Информационни екосистеми и дигитални медии ЗД 3 Изпит 15 30 45 135 6
Архивиране, криптиране и защита на данните ЗД 3 Изпит 15 15 30 60 3
Методи за обработка на данни и документи ЗД 3 Изпит 30 15 45 105 5
Библиографски информационни системи ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Вероятности и статистика ЗД 3 Изпит 30 30 60 120 6
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 3 ТО 30 60 3
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 2
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 120 120 300 600 30
Бази от данни ЗД 4 Изпит 30 30 60 90 5
Бизнес информационни системи ЗД 4 Изпит 30 30 60 90 5
Интернет медии и мрежи за разпространение на информация ЗД 4 Изпит 15 30 45 105 5
Интелектуална собственост и информационна среда ЗД 4 Изпит 30 30 60 90 5
Дигитално издаване (Digital Publushing) ЗД 4 Изпит 15 45 60 90 5
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 4 ТО 45 45 3
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 120 165 360 540 30
Информационен риск мениджмънт ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Комуникационни технологии и мрежи ЗД 5 Изпит 15 45 60 90 5
Софтуерна и медийна ергономия ЗД 5 Изпит 15 30 45 75 4
Уеб дизайн и CMS ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Медии и реклама ЗД 5 Изпит 15 30 45 75 4
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 5 ТО 30 90 4
Факултативна дисциплина 3 (1 от...) ФД 5 ТО 30 60 3
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 105 165 330 570 30
Дигитални библиотеки и дигитални информационни фондове ЗД 6 Изпит 30 30 60 120 6
Информационен анализ и бизнес прогнозиране ЗД 6 Изпит 15 30 45 135 6
Инструменти за търсене на информация в отворени данни ЗД 6 Изпит 30 30 60 120 6
Моделиране на информацията в социални мрежи ЗД 6 Изпит 30 30 60 120 6
Избираема дисциплина 4 (1 от...) ИД 6 Изпит 30 90 4
Факултативна дисциплина 4 (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 2
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 105 120 285 615 30
Онтологии и семантичен уеб ЗД 7 Изпит 30 30 60 120 6
Облачни информационни услуги - SaaS, DaaS, ISaaS ЗД 7 Изпит 15 45 60 120 6
Интерактивни медии ЗД 7 Изпит 15 30 45 105 5
Медийни среди с виртуална и добавена реалност ЗД 7 Изпит 30 30 60 90 5
Избираема дисциплина 5 (1 от...) ИД 7 Изпит 30 150 6
Факултативна дисциплина 5 (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 2
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 90 135 285 615 30
Специализираща практика ЗД 8 Изпит 15 15 585 20
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 15 15 885 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината