ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Факултет „Mатематика и информатика“

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Софтуерно инженерство

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Софтуерен инженер
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 1/16.1.2023 г.
Утвърден на АС, протокол № 1/23.1.2023 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Операционни системи ЗД 1 Изпит 15 30 45 135 6
Увод в програмирането ЗД 1 Изпит 30 60 90 120 7
Увод в уеб технологиите ЗД 1 Изпит 30 60 90 120 7
Бази от данни ЗД 1 Изпит 30 30 60 150 7
Български език (1 от...) ЗД 1 ТО 30 60 3
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 105 180 315 585 30
Съвременни ORM библиотеки ЗД 2 Изпит 15 45 60 90 5
Компютърни мрежи ЗД 2 Изпит 15 30 45 105 5
Линейна алгебра и аналитична геометрия ЗД 2 Изпит 45 45 90 90 6
Микроконтролери и вградени устройства ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Обектно ориентирано програмиране ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 60 60 60 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 135 240 375 525 30
Дискретни структури ЗД 3 Изпит 45 45 90 90 6
Математически анализ І част ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Уеб програмиране с .NET ЗД 3 Изпит 15 45 60 90 5
Изборен курс СИ 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 15 30 45 75 4
Изборен курс СИ 2 (1 от...) ИД 3 Изпит 15 30 45 45 3
Изборен курс СИ 3 (1 от...) ИД 3 ТО 15 30 45 75 4
Факултативен курс Ф1 (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 135 240 375 525 30
Математически анализ ІІ част ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Осигуряване на качество на софтуера ЗД 4 Изпит 15 30 45 75 4
Шаблони за софтуерен дизайн I част ЗД 4 Изпит 15 45 60 60 4
Изборен курс СИ 4 (1 от...) ИД 4 Изпит 30 45 75 75 5
Изборен курс СИ 5 (1 от...) ИД 4 ТО 15 30 45 105 5
Изборен курс СИ 6 (1 от...) ИД 4 Изпит 15 30 45 105 5
Факултативен курс Ф2 (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 60 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 120 240 360 540 30
Изкуствен интелект ЗД 5 Изпит 15 30 45 105 5
Метрики за анализ на качеството на кода ЗД 5 ТО 15 15 30 90 4
Управление на софтуерни проекти ЗД 5 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс СИ 7 (1 от...) ИД 5 Изпит 15 45 60 90 5
Изборен курс СИ 8 (1 от...) ИД 5 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс СИ 9 (1 от...) ИД 5 Изпит 30 30 60 120 6
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 105 180 285 615 30
Информационни системи за управление на софтуерни проекти ЗД 6 Изпит 15 30 45 75 4
Методи за транслация ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Софтуерни архитектури ЗД 6 Изпит 15 30 45 75 4
Изборен курс СИ 10 (1 от...) ИД 6 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс СИ 11 (1 от...) ИД 6 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс СИ 12 (1 от...) ИД 6 ТО 15 15 30 90 4
Факултативен курс Ф3 (1 от...) ФД 6 ТО 15 15 30 60 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 120 180 300 600 30
Програмиране за Linux ЗД 7 Изпит 15 45 60 120 6
Уеб програмиране с Java ЗД 7 Изпит 15 45 60 120 6
Изборен курс СИ 13 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 30 45 135 6
Изборен курс СИ 14 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 30 45 105 5
Факултативен курс Ф4 (1 от...) ФД 7 ТО 15 30 45 75 4
Факултативен курс Ф5 (1 от...) ФД 7 ТО 15 30 45 45 3
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 90 210 300 600 30
Специализираща практика ЗД 8 Изпит 30 30 570 20
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 30 30 870 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината