ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Факултет „Mатематика и информатика“

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Компютърни науки

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Компютърни науки
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 3/9.3.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 5/30.3.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Математически анализ І част ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Организация на компютърната система ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Основи на програмирането ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Увод в компютърните науки ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Линейна алгебра ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Български език (1 от...) ЗД 1 ТО 30 30 2
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 150 180 360 600 32
Геометрия ЗД 2 Изпит 45 30 75 75 5
Математически анализ ІІ част ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Програмиране на C++ ЗД 2 Изпит 30 30 60 120 6
Дискретни структури ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 45 45 75 4
Изборен курс КН 1 (1 от...) ИД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 165 195 360 540 30
Методология на програмирането ЗД 3 Изпит 30 15 45 75 4
Теория на вероятностите и математическа статистика ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Числени методи ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Автомати и теория на езиците ЗД 3 Изпит 30 15 45 75 4
Изборен курс КН 2 (1 от...) ИД 3 ТО 15 15 30 90 4
Изборен курс КН 3 (1 от...) ИД 3 Изпит 30 45 75 75 5
Факултативен курс Ф1 (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 165 180 345 555 30
Програмиране на Java ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Бази от данни ЗД 4 Изпит 30 30 60 120 6
Компютърни мрежи ЗД 4 Изпит 30 30 60 120 6
Непроцедурно програмиране ЗД 4 Изпит 30 30 60 90 5
Оптимизационни методи ЗД 4 ТО 15 15 30 60 3
Изборен курс КН 4 (1 от...) ИД 4 ТО 15 15 30 90 4
Факултативен курс Ф2 (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 30 2
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 150 180 330 570 30
Изкуствен интелект ЗД 5 Изпит 15 30 45 135 6
Информационни системи ЗД 5 Изпит 30 30 60 120 6
Операционни системи ЗД 5 Изпит 30 30 60 120 6
Уеб дизайн и CMS ЗД 5 Изпит 30 30 60 120 6
Изборен курс КН 5 (1 от...) ИД 5 ТО 30 15 45 135 6
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 135 135 270 630 30
Компютърна графика ЗД 6 Изпит 30 45 75 105 6
Мултимедиен хардуер ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Програмиране с DOT NET ЗД 6 ТО 15 15 30 60 3
Изборен курс КН 6 (1 от...) ИД 6 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс КН 7 (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 60 120 6
Изборен курс КН 8 (1 от...) ИД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 150 180 330 570 30
Компютърно зрение ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Невронни мрежи ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Езикови процесори ЗД 7 Изпит 15 15 30 60 3
Изборен курс КН 9 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс КН 10 (1 от...) ИД 7 ТО 15 30 45 45 3
Изборен курс КН 11 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 30 45 45 3
Факултативен курс Ф3 (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 30 60 3
Факултативен курс Ф4 (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 30 60 3
Факултативен курс Ф5 (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 30 60 3
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 165 180 345 555 30
Специализираща практика ЗД 8 600 20
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 900 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината