ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Факултет „Mатематика и информатика“

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Информатика

Професионално направление: 4.6 Информатика и компютърни науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Информатик
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 3/9.3.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 5/30.3.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Аналитична геометрия ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Линейна алгебра ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Математически анализ І част ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Увод в информатиката ЗД 1 ТО 30 30 60 90 5
Компютърни архитектури ЗД 1 Изпит 30 30 60 60 4
Основи на програмирането ЗД 1 Изпит 45 45 90 90 6
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 195 195 390 510 30
Алгебра и теория на числата ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Софтуерни технологии ЗД 2 Изпит 30 30 60 120 6
Обектно ориентирано програмиране ЗД 2 Изпит 45 45 90 120 7
Математически анализ ІІ част ЗД 2 Изпит 30 30 60 120 6
Чужд език - I част (1 от...) ЗД 2 ТО 30 30 60 3
Български език и стил / Български език като чужд (1 от...) ЗД 2 ТО 30 60 3
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 135 165 330 570 30
Алгоритми и структури от данни ЗД 3 Изпит 45 45 90 150 8
Дискретна математика ЗД 3 Изпит 45 30 75 105 6
Геометрия ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Автомати и теория на езиците ЗД 3 Изпит 30 15 45 75 4
Чужд език - II част (1 от...) ЗД 3 ТО 30 30 60 3
Изборен курс И 1 (1 от...) ЗД 3 ТО 15 30 45 75 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 165 180 345 555 30
Бази от данни ЗД 4 Изпит 30 30 60 90 5
Логическо програмиране ЗД 4 Изпит 30 15 45 75 4
Функционално програмиране ЗД 4 Изпит 15 15 30 60 3
Математическо оптимиране ЗД 4 ТО 30 30 60 90 5
Програмиране с DOT NET ЗД 4 Изпит 15 30 45 75 4
Уеб дизайн ЗД 4 Изпит 30 30 60 90 5
Изборен курс И 2 (1 от...) ИД 4 ТО 15 15 30 90 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 165 165 330 570 30
Програмиране на Java ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Компютърна графика ЗД 5 Изпит 30 45 75 105 6
Компютърни мрежи и комуникации ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Операционни системи ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Теория на вероятностите и математическа статистика ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Изборен курс И 3 (1 от...) ИД 5 ТО 15 15 30 120 5
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 165 180 345 555 30
Числени методи и диференциални уравнения ЗД 6 Изпит 45 45 90 90 6
Облачни технологии ЗД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Шаблони за софтуерен дизайн ЗД 6 Изпит 15 30 45 45 3
Изборен курс И 4 (1 от...) ИД 6 ТО 15 15 30 60 3
Изборен курс И 5 (1 от...) ИД 6 Изпит 15 15 30 90 4
Изборен курс И 6 (1 от...) ИД 6 Изпит 15 15 30 60 3
Факултативен курс ИФ1 (1 от...) ФД 6 ТО 15 15 30 60 3
Факултативен курс ИФ2 (1 от...) ФД 6 ТО 15 30 45 75 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 165 195 360 540 30
Изборен курс И 7 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс И 8 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 15 30 120 5
Изборен курс И 9 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс И 10 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 15 30 120 5
Изборен курс И 11 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 15 30 120 5
Факултативен курс ИФ3 (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 30 120 5
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 90 120 210 690 30
Специализираща практика ЗД 8 600 20
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 900 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината