ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Факултет „Mатематика и информатика“

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Приложна математика

Професионално направление: 4.5 Математика
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Математик
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 4/4.5.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 7/18.5.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Увод в програмирането ЗД 1 Изпит 45 45 90 120 7
Линейна алгебра ЗД 1 Изпит 45 45 90 120 7
Аналитична евклидова геометрия ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Диференциално и интегрално смятане І част ЗД 1 Изпит 60 60 120 120 8
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 180 210 390 510 30
Обектно ориентирано програмиране ЗД 2 Изпит 30 30 60 120 6
Аналитична проективна геометрия ЗД 2 Изпит 30 30 60 120 6
Алгебра и теория на числата ЗД 2 Изпит 45 45 90 120 7
Диференциално и интегрално смятане ІІ част ЗД 2 Изпит 45 45 90 120 7
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 60 60 60 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 150 210 360 540 30
Компютърни архитектури ЗД 3 Изпит 30 30 60 60 4
Дискретна математика ЗД 3 Изпит 45 45 90 90 6
Комплексен анализ ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Алгоритми и структури от данни ЗД 3 Изпит 30 45 75 75 5
Изборен курс ПМ 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 15 15 30 90 4
Изборен курс ПМ 2 (1 от...) ИД 3 ТО 15 15 30 60 3
Факултативен курс Ф1 (1 от...) ФД 3 ТО 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 165 210 375 525 30
Диференциална геометрия ЗД 4 Изпит 30 30 60 120 6
Диференциални уравнения ЗД 4 Изпит 30 30 60 90 5
Бази от данни ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Уеб дизайн ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Изборен курс ПМ 3 (1 от...) ИД 4 Изпит 30 15 45 75 4
Изборен курс ПМ 4 (1 от...) ИД 4 ТО 30 15 45 75 4
Факултативен курс Ф2 (1 от...) ФД 4 ТО 30 30 60 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 180 180 360 540 30
Линейно оптимиране ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Теория на вероятностите ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Операционни системи ЗД 5 ТО 30 30 60 90 5
Компютърна графика ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Изборен курс ПМ 5 (2 от...) ИД 5 Изпит 30 30 120 180 10
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 150 150 360 540 30
Числени методи ЗД 6 Изпит 45 30 75 105 6
Приложна математическа статистика и софтуер ЗД 6 Изпит 30 30 60 120 6
Математически методи на класическата механика ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Изборен курс ПМ 6 (1 от...) ИД 6 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс ПМ 7 (1 от...) ИД 6 Изпит 15 30 45 105 5
Факултативен курс Ф3 (1 от...) ФД 6 ТО 15 15 30 60 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 150 165 315 585 30
Изборен курс ПМ 8 (1 от...) ИД 7 Изпит 15 30 45 105 5
Изборен курс ПМ 9 (1 от...) ИД 7 ТО 30 15 45 105 5
Изборен курс ПМ 10 (1 от...) ИД 7 Изпит 30 15 45 105 5
Изборен курс ПМ 11 (1 от...) ИД 7 ТО 30 15 45 105 5
Факултативен курс Ф4 (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 30 120 5
Факултативен курс Ф5 (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 30 120 5
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 135 105 240 660 30
Специализираща практика ЗД 8 600 20
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 900 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината