ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Регионално развитие и геоикономика

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: - Географ, регионалист, - Географ, специалист по регионално развитие и геоикономика
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 7/29.6.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/6.7.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Регионална геодемография ЗД 1 Изпит 60 30 90 150 8
Географски информационни системи в регионалните изследвания ЗД 1 Изпит 45 30 75 105 6
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Теоретични основи на регионалното развитие ЗД 1 Изпит 60 30 90 150 8
Увод в геоикономиката ЗД 1 Изпит 30 30 60 120 6
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 195 150 345 555 30
Геоморфология и палеогеография ЗД 2 Изпит 60 30 90 150 8
Методология на краеведските изследвания ЗД 2 Изпит 45 30 75 135 7
Избираеми дисциплини Модул 1 (3 от...) ИД 2 Изпит 90 90 180 270 15
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 195 150 345 555 30
Климатични и хидроложки ресурси ЗД 3 Изпит 45 30 75 195 9
Основи на териториалната организация на стопанството ЗД 3 Изпит 60 30 90 180 9
Избираеми дисциплини Модул 2 (2 от...) ИД 3 Изпит 60 60 120 240 12
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 165 120 285 615 30
Регионална структура на световното стопанство ЗД 4 Изпит 60 30 90 210 10
Регионално ландшафтознание ЗД 4 Изпит 60 45 105 195 10
Избираема дисциплина Модул 3 (1 от...) ИД 4 Изпит 30 30 60 120 6
Специализиращ блок - Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 4 Изпит 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 150 105 315 585 30
Регионална природна география ЗД 5 Изпит 60 45 105 105 7
Регионална социално-икономическа география ЗД 5 Изпит 60 45 105 105 7
Избираеми дисциплини Модул 4 (2 от...) ИД 5 Изпит 60 60 120 240 12
Специализиращ блок - Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 5 Изпит 45 45 75 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 225 150 375 525 30
Държавните институции в модерна България ЗД 6 Изпит 30 30 60 3
Проекти в регионалното развитие ЗД 6 Изпит 60 30 90 180 9
Регионална география на туризма ЗД 6 Изпит 30 30 60 150 7
Специализиращ блок - Избираема дисциплина Блок А (1 от...) ИД 6 Изпит 30 30 60 3
Специализиращ блок - Избираема дисциплина Блок Б (1 от...) ИД 6 Изпит 30 30 60 3
Специализиращ блок - Факултативна дисциплина 3 (1 от...) ФД 6 ТО 45 45 105 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 225 60 285 615 30
Социално-икономическо райониране и райони на България ЗД 7 Изпит 60 45 105 165 9
Българската стопанска модерност ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Избираема дисциплина Модул 5.1 (1 от...) ИД 7 Изпит 30 30 120 5
Избираема дисциплина Модул 5.2 (1 от...) ИД 7 Изпит 30 30 120 5
Специализиращ блок - Факултативна дисциплина 4 (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 30 2
Специализиращ блок - Факултативна дисциплина 5 (1 от...) ФД 7 ТО 30 30 60 3
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 150 105 255 645 30
Българските общности по света ЗД 8 Изпит 30 30 120 5
Избираема дисциплина Модул 6.1 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 120 5
Избираема дисциплина Модул 6.2 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 120 5
Специализиращ блок - Факултативна дисциплина 6 (1 от...) ФД 8 Изпит 30 30 120 5
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 90 30 120 780 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината