ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: География

Професионално направление: 4.4 Науки за земята
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Географ
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 7/29.6.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/6.7.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
География на населението и селищата ЗД 1 Изпит 45 45 135 6
Географско краезнание ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
История на географията и географските открития ЗД 1 Изпит 45 45 135 6
Математическа география и картография ЗД 1 Изпит 30 30 150 6
Български език и стил ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 1 Изпит 15 15 105 4
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 1 ТО 15 15 15 1
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 180 15 195 705 30
Геология и геоморфология ЗД 2 Изпит 45 45 135 6
Увод в географското познание ЗД 2 Изпит 30 30 150 6
Избираеми дисциплини Модул 1 (3 от...) ИД 2 Изпит 90 90 360 15
Факултативна дисциплина 3 (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 75 3
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 180 180 720 30
Климатология и хидрология ЗД 3 Изпит 45 45 135 6
Основи на териториалната организация на стопанството ЗД 3 Изпит 45 45 165 7
Избираеми дисциплини Модул 2 (2 от...) ИД 3 Изпит 60 60 300 12
Факултативна дисциплина 4 (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 45 2
Факултативна дисциплина 5 (1 от...) ФД 3 Изпит 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 195 195 705 30
География на световното стопанство ЗД 4 Изпит 45 45 255 10
География на почвите и биогеография ЗД 4 Изпит 60 60 240 10
Избираема дисциплина Модул 3 (1 от...) ИД 4 Изпит 30 30 150 6
Факултативна дисциплина 6 (1 от...) ФД 4 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 165 165 735 30
Природна география на континентите ЗД 5 Изпит 60 60 210 9
Социално-икономическа география на Европа ЗД 5 Изпит 60 60 210 9
Избираеми дисциплини Модул 4 (2 от...) ИД 5 Изпит 60 60 300 12
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 180 180 720 30
Социално-икономическа география на континентите ЗД 6 Изпит 45 45 255 10
Природна география на България ЗД 6 Изпит 45 45 255 10
Избираема дисциплина Модул 5 (1 от...) ИД 6 Изпит 30 30 150 6
Факултативна дисциплина 7 (1 от...) ФД 6 Изпит 15 15 105 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 135 135 765 30
Дипломен семинар ЗД 7 Изпит 30 30 210 8
Социално-икономическа география на България ЗД 7 Изпит 60 60 240 10
Избираема дисциплина Модул 6 (1 от...) ИД 7 Изпит 30 30 150 6
Факултативна дисциплина 8 (1 от...) ФД 7 Изпит 15 15 165 6
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 135 135 765 30
Основи на географските информационни системи ЗД 8 Изпит 15 15 225 8
Избираема дисциплина Модул 7 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 150 6
Избираема дисциплина 8 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 150 6
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 75 75 825 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината