ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Стопански факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Туризъм

Професионално направление: 3.9 Туризъм
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Бакалавър по туризъм
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 37/20.4.2018 г.
Утвърден на АС, протокол № 6/11.6.2018 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Основи на правото ЗД 1 Изпит 15 15 135 5
Туристически системи и технологии ЗД 1 Изпит 15 15 135 5
Български език и стил ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Въведение в туризма ЗД 1 Изпит 30 30 180 7
Обща икономическа теория ЗД 1 Изпит 30 30 150 6
Туристически ресурси ЗД 1 Изпит 15 15 135 5
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 105 15 120 780 30
Основи на маркетинга ЗД 2 Изпит 15 15 165 6
Счетоводство ЗД 2 Изпит 30 30 150 6
Основи на управлението ЗД 2 Изпит 30 30 150 6
Основни туристически дестинации ЗД 2 Изпит 30 30 210 8
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 30 90 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 105 135 765 30
География на туризма ЗД 3 Изпит 45 45 165 7
Планиране и прогнозиране ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Учебна практика ЗД 3 ТО 15 15 75 3
Финанси ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 3 Изпит 15 105 4
Факултативна дисциплина 3.1 (1 от...) ФД 3 ТО 15 75 3
Факултативна дисциплина 3.2 (1 от...) ФД 3 ТО 15 75 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 105 15 165 735 30
Туроператорска и туристическа агентска дейност ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Туристически пазари ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Учебна практика ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Избираеми дисциплини 4.1 (2 от...) ИД 4 Изпит 60 180 8
Избираема дисциплина 4.2 (1 от...) ИД 4 ТО 30 90 4
Факултативни дисциплини 4 (2 от...) ФД 4 ТО 30 150 6
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 60 15 195 705 30
Икономика на туризма ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Съвременни видове туризъм ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Учебна практика ЗД 5 ТО 15 15 45 2
Избираема дисциплина 5.1 (1 от...) ИД 5 Изпит 30 90 4
Избираеми дисциплини 5.2 (2 от...) ИД 5 Изпит 30 210 8
Факултативни дисциплини 5 (2 от...) ФД 5 ТО 30 150 6
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 60 15 165 735 30
Хотелиерство ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Ресторантьорство ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Учебна практика ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Избираеми дисциплини 6 (3 от...) ИД 6 Изпит 90 270 12
Факултативна дисциплина 6.1 (1 от...) ФД 6 ТО 15 75 3
Факултативна дисциплина 6.2 (1 от...) ФД 6 ТО 15 75 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 60 15 195 705 30
Кариерно позициониране ЗД 7 Изпит 15 15 135 5
Събитиен туризъм ЗД 7 Изпит 30 30 90 4
Извънградски туризъм ЗД 7 Изпит 30 30 120 5
Избираеми дисциплини 7.1 (2 от...) ИД 7 Изпит 60 180 8
Избираеми дисциплини 7.2 (2 от...) ИД 7 ТО 30 210 8
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 75 165 735 30
Преддипломен стаж ЗД 8 ТО 30 30 90 4
Избираеми дисциплини 8.1 (2 от...) ИД 8 Изпит 60 180 8
Избираема дисциплина 8.2 (1 от...) ИД 8 ТО 15 105 4
Избираема дисциплина 8.3 (1 от...) ИД 8 ТО 15 105 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 30 120 780 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината