ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Стопански факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Туризъм

Професионално направление: 3.9 Туризъм
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Бакалавър по туризъм
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 37/20.4.2018 г.
Утвърден на АС, протокол № 6/11.6.2018 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Туристически системи и технологии ЗД 1 Изпит 15 30 45 105 5
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Туристически ресурси ЗД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Основи на правото ЗД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Въведение в туризма ЗД 1 Изпит 45 30 75 135 7
Обща икономическа теория ЗД 1 Изпит 45 15 60 120 6
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 165 135 300 600 30
Основни туристически дестинации ЗД 2 Изпит 45 30 75 165 8
Счетоводство ЗД 2 Изпит 30 15 45 135 6
Основи на управлението ЗД 2 Изпит 30 15 45 135 6
Основи на маркетинга ЗД 2 Изпит 30 15 45 135 6
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 60 60 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 135 75 270 630 30
Финанси ЗД 3 Изпит 30 15 45 105 5
География на туризма ЗД 3 Изпит 45 30 75 135 7
Учебна практика ЗД 3 ТО 15 15 75 3
Планиране и прогнозиране ЗД 3 Изпит 30 15 45 105 5
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 3 Изпит 45 75 4
Факултативна дисциплина 3.1 (1 от...) ФД 3 ТО 15 75 3
Факултативна дисциплина 3.2 (1 от...) ФД 3 ТО 15 75 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 105 75 255 645 30
Туристически пазари ЗД 4 Изпит 30 15 45 105 5
Туроператорска и туристическа агентска дейност ЗД 4 Изпит 45 30 75 75 5
Учебна практика ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Избираеми дисциплини 4.1 (2 от...) ИД 4 Изпит 90 150 8
Избираема дисциплина 4.2 (1 от...) ИД 4 ТО 45 75 4
Факултативни дисциплини 4 (2 от...) ФД 4 ТО 60 120 6
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 75 60 330 570 30
Съвременни видове туризъм ЗД 5 Изпит 45 30 75 75 5
Икономика на туризма ЗД 5 Изпит 45 30 75 75 5
Учебна практика ЗД 5 ТО 30 30 30 2
Избираема дисциплина 5.1 (1 от...) ИД 5 Изпит 45 75 4
Избираеми дисциплини 5.2 (2 от...) ИД 5 Изпит 90 150 8
Факултативни дисциплини 5 (2 от...) ФД 5 ТО 30 150 6
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 90 90 345 555 30
Учебна практика ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Ресторантьорство ЗД 6 Изпит 30 15 45 105 5
Хотелиерство ЗД 6 Изпит 30 15 45 105 5
Избираеми дисциплини 6 (3 от...) ИД 6 Изпит 135 225 12
Факултативна дисциплина 6.1 (1 от...) ФД 6 ТО 30 60 3
Факултативна дисциплина 6.2 (1 от...) ФД 6 ТО 45 45 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 60 60 330 570 30
Кариерно позициониране ЗД 7 Изпит 30 15 45 105 5
Събитиен туризъм ЗД 7 Изпит 30 15 45 75 4
Извънградски туризъм ЗД 7 Изпит 30 15 45 105 5
Избираеми дисциплини 7.1 (2 от...) ИД 7 Изпит 90 150 8
Избираеми дисциплини 7.2 (2 от...) ИД 7 ТО 60 180 8
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 90 45 285 615 30
Преддипломен стаж ЗД 8 ТО 45 45 75 4
Избираеми дисциплини 8.1 (2 от...) ИД 8 Изпит 90 150 8
Избираема дисциплина 8.2 (1 от...) ИД 8 ТО 30 90 4
Избираема дисциплина 8.3 (1 от...) ИД 8 ТО 30 90 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 45 195 705 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината