ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Философски факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Политология

Професионално направление: 3.3 Политически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Политолог. Учител по гражданско образование.
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 3/14.3.2022 г.
Утвърден на АС, протокол № 5/21.3.2022 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Политическа конфликтология ЗД 1 Изпит 15 15 135 5
Политическа етика ЗД 1 Изпит 30 30 150 6
История на политическите идеи ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Български език и стил ЗД 1 Изпит 15 15 75 3
Философия на историята ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Увод в политологията ЗД 1 Изпит 30 30 210 8
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 135 15 150 750 30
Политическа социология ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Местна власт и управление ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
История на политическите идеи ЗД 2 Изпит 30 30 150 6
Европейски политически институции и интеграция ЗД 2 Изпит 30 30 150 6
Теория на политиката ЗД 2 Изпит 30 30 150 6
Политически пиар ЗД 2 ТО 15 15 75 3
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 30 30 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 165 195 705 30
Политическа философия ЗД 3 Изпит 30 30 180 7
Специализирана политологическа лексика по чужд език (1 от...) ЗД 3 Изпит 30 30 2
Блок 1 (3 от...) ИД 3 Изпит 90 540 21
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 30 150 750 30
Сравнителни политически системи и институции ЗД 4 Изпит 30 30 150 6
Избори и избирателни системи ЗД 4 Изпит 30 30 240 9
Блок 2 (3 от...) ИД 4 ТО 90 360 15
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 60 150 750 30
Политически партии и движения ЗД 5 Изпит 45 45 255 10
Политическа култура ЗД 5 Изпит 30 30 270 10
Блок 3 (5 от...) ИД 5 ТО 150 150 10
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 75 225 675 30
Учебна практика ЗД 6 ТО 15 15 105 4
Теория на международните отношения ЗД 6 Изпит 30 30 180 7
История на българския политически живот ЗД 6 Изпит 30 30 180 7
Факултативни дисциплини Блок 1 (3 от...) ФД 6 ТО 90 270 12
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 60 15 165 735 30
История на международните отношения ЗД 7 Изпит 30 30 270 10
Блок 4 (5 от...) ИД 7 ТО 75 525 20
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 30 105 795 30
Социална политика ЗД 8 Изпит 30 30 120 5
Методология на политическия анализ ЗД 8 Изпит 30 30 120 5
Блок 5 (5 от...) ИД 8 ТО 75 225 10
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 60 135 765 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината