ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Философски факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Политология

Професионално направление: 3.3 Политически науки
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Политолог. Учител по гражданско образование.
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 3/14.3.2022 г.
Утвърден на АС, протокол № 5/21.3.2022 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Философия на историята ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Увод в политологията ЗД 1 Изпит 45 30 75 165 8
Политическа конфликтология ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
Политическа етика ЗД 1 Изпит 60 30 90 90 6
История на политическите идеи ЗД 1 ТО 45 15 60 60 4
Български език и стил ЗД 1 Изпит 30 30 60 3
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 210 105 315 585 30
Теория на политиката ЗД 2 Изпит 60 30 90 90 6
Политически пиар ЗД 2 ТО 30 30 60 3
Местна власт и управление ЗД 2 Изпит 45 15 60 60 4
История на политическите идеи ЗД 2 Изпит 45 15 60 120 6
Европейски политически институции и интеграция ЗД 2 Изпит 30 30 60 120 6
Политическа социология ЗД 2 Изпит 30 15 45 45 3
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 30 30 2
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 240 105 375 525 30
Политическа философия ЗД 3 Изпит 45 15 60 150 7
Специализирана политологическа лексика по чужд език (1 от...) ЗД 3 Изпит 30 30 2
Блок 1 (3 от...) ИД 3 Изпит 135 495 21
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 45 15 225 675 30
Избори и избирателни системи ЗД 4 Изпит 60 30 90 180 9
Сравнителни политически системи и институции ЗД 4 Изпит 60 30 90 90 6
Блок 2 (3 от...) ИД 4 ТО 90 360 15
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 120 60 270 630 30
Политически партии и движения ЗД 5 Изпит 60 30 90 210 10
Политическа култура ЗД 5 Изпит 60 30 90 210 10
Блок 3 (5 от...) ИД 5 ТО 150 150 10
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 120 60 330 570 30
Теория на международните отношения ЗД 6 Изпит 60 30 90 120 7
Учебна практика ЗД 6 ТО 30 30 90 4
История на българския политически живот ЗД 6 Изпит 60 30 90 120 7
Факултативни Блок 1 (3 от...) ФД 6 ТО 90 270 12
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 120 90 300 600 30
История на международните отношения ЗД 7 Изпит 60 30 90 210 10
Блок 4 (5 от...) ИД 7 ТО 150 450 20
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 60 30 240 660 30
Методология на политическия анализ ЗД 8 Изпит 30 30 60 90 5
Социална политика ЗД 8 Изпит 30 30 60 90 5
Блок 5 (5 от...) ИД 8 ТО 150 150 10
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 60 60 270 630 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината