ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Философски факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Психология

Професионално направление: 3.2 Психология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Психолог
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 6/12.4.2022 г.
Утвърден на АС, протокол № 7/18.4.2022 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
История на философията ЗД 1 Изпит 30 30 60 3
История на психологията ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Увод в психологията ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Статистически методи в психологията ЗД 1 ТО 15 15 30 90 4
Основи на невропсихологията ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Когнитивна психология - I част ЗД 1 ТО 30 30 60 120 6
Български език (1 от...) ЗД 1 ТО 30 90 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 165 105 300 720 34
Психология на развитието в детско-юношеска възраст ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Когнитивна психология - II част ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Въведение в професията ЗД 2 Изпит 15 15 30 60 3
Психология на личността - I част ЗД 2 ТО 30 30 60 60 4
Изследователски методи в психологията ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
Избираеми дисциплини Блок 1 (1 от...) ИД 2 ТО 15 15 30 90 4
Избираеми дисциплини Блок 2 (1 от...) ИД 2 ТО 15 15 30 90 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 165 165 330 570 30
Психологически изследвания ЗД 3 Изпит 30 30 60 150 7
Психология на развитието на възрастните ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Диференциална психология ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Психология на личността - II част ЗД 3 Изпит 30 30 60 120 6
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 3 ТО 15 15 30 90 4
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 75 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 150 135 285 615 30
Психопатология ЗД 4 Изпит 30 30 60 120 6
Организационна психология ЗД 4 Изпит 30 30 60 120 6
Социална психология - I част ЗД 4 ТО 30 30 60 90 5
Педагогическа психология - I част ЗД 4 ТО 30 30 60 90 5
Избираема дисциплина 4 (1 от...) ИД 4 ТО 15 15 30 120 5
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 4 ТО 15 15 30 60 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 150 150 300 600 30
Социално-психологически тренинг ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Социална психология - II част ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Педагогическа психология - II част ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Клинична психология ЗД 5 Изпит 30 30 60 90 5
Основи на психотерапията - I част ЗД 5 ТО 30 30 60 90 5
Избираема дисциплина 5 (1 от...) ИД 5 ТО 15 15 30 90 4
Факултативна дисциплина 3 (1 от...) ФД 5 ТО 15 15 30 30 2
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 180 180 360 540 30
Основи на психотерапията - II част ЗД 6 Изпит 30 30 60 120 6
Социално хоспитиране ЗД 6 ТО 30 30 120 5
Консултативна психология ЗД 6 Изпит 30 30 60 120 6
Методология на социалната работа ЗД 6 Изпит 30 30 60 120 6
Избираема дисциплина 6 (1 от...) ИД 6 ТО 15 15 30 90 4
Факултативна дисциплина 4 (1 от...) ФД 6 ТО 15 15 30 60 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 120 150 270 630 30
Стажантска практика I част ЗД 7 Изпит 45 45 75 4
Сексология ЗД 7 Изпит 30 30 120 5
Психология на семейните системи ЗД 7 Изпит 30 30 120 5
Избираеми дисциплини Блок 3 (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 30 90 4
Избираеми дисциплини Блок 4 (1 от...) ИД 7 ТО 15 15 30 90 4
Факултативни дисциплини Блок 1 (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 30 90 4
Факултативни дисциплини Блок 2 (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 30 90 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 120 105 225 675 30
Стажантска практика II част ЗД 8 Изпит 60 60 90 5
Психология на здравето ЗД 8 Изпит 30 30 60 90 5
Кариерно консултиране и професионална етика ЗД 8 Изпит 30 30 60 90 5
Избираема дисциплина 7 (1 от...) ИД 8 ТО 15 15 30 120 5
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 75 135 210 690 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината