ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Културен туризъм

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Бакалавър по културен туризъм
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 10/7.9.2016 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/12.9.2016 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Географски и туристически региони на Европа ЗД 1 Изпит 45 15 60 120 6
Тракийската култура в българските земи ЗД 1 Изпит 45 15 60 120 6
Увод в културния туризъм ЗД 1 Изпит 45 15 60 120 6
Чужд език (1 от...) ЗД 1 ТО 60 60 60 4
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 1 Изпит 30 30 150 6
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 165 135 300 600 30
Организиране на дейности в туристическа агенция и турооператорска фирма ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Природни туристически ресурси ЗД 2 Изпит 45 15 60 60 4
Туристическо райониране и регионално развитие ЗД 2 Изпит 45 15 60 60 4
Глобализацията на античния свят: римската култура в българските земи ЗД 2 Изпит 45 15 60 60 4
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 60 60 60 4
Блок 1 (3 от...) ИД 2 ТО 90 90 180 9
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 2 Изпит 30 30 60 3
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 255 135 390 510 30
Балкански културни средища през Средновековието ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
Културно-историческо наследство на Средновековна България ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Население и селища ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
Чужд език (1 от...) ЗД 3 ТО 30 30 30 2
Блок 2 (3 от...) ИД 3 ТО 90 90 180 9
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 3 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 240 90 330 570 30
Балканите между християнството и исляма ЗД 4 Изпит 45 15 60 90 5
Българско възрожденско културно-историческо наследство ЗД 4 Изпит 45 15 60 90 5
Разработване на културен продукт и туристическа анимация ЗД 4 ТО 30 30 60 3
Средновековните български градове и манастири: паметници на културно-историческото наследство ЗД 4 Изпит 30 30 60 90 5
Чужд език (1 от...) ЗД 4 ТО 30 30 60 3
Блок 3 (3 от...) ИД 4 ТО 90 90 180 9
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 210 120 330 570 30
Културно-цивилизационни процеси в българското общество (1878-1944 г.) ЗД 5 Изпит 45 15 60 120 6
Религиозен туризъм ЗД 5 Изпит 45 15 60 120 6
Блок 4 (3 от...) ИД 5 Изпит 90 90 360 15
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 5 ТО 30 30 60 3
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 210 30 240 660 30
Екскурзоводство ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Традиционна митология на българския народ ЗД 6 Изпит 30 30 60 90 5
Географски и туристически региони на континентите ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Блок 5 (3 от...) ИД 6 Изпит 90 90 360 15
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 60 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 195 75 270 630 30
Въведение в правната регулация на туризма ЗД 7 Изпит 45 15 60 120 6
Туристическа картография и ГИС ЗД 7 Изпит 45 15 60 120 6
Музеите като ресурс на културния туризъм ЗД 7 Изпит 45 45 135 6
Блок 6 (3 от...) ИД 7 ТО 90 90 270 12
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 225 30 255 645 30
Методология на разработване на проекти ЗД 8 Изпит 45 15 60 120 6
Блок 7 (2 от...) ИД 8 Изпит 60 60 120 6
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 8 Изпит 30 30 90 4
Специализиран чужд език (1 от...) ФД 8 ТО 60 60 60 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 135 75 210 690 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината