ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Културен туризъм

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Бакалавър по културен туризъм
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 10/7.9.2016 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/12.9.2016 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Български език и стил ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Географски и туристически региони на Европа ЗД 1 Изпит 30 30 150 6
Тракийската култура в българските земи ЗД 1 Изпит 30 30 150 6
Увод в културния туризъм ЗД 1 Изпит 30 30 150 6
Чужд език (1 от...) ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 1 Изпит 30 30 150 6
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 120 45 165 735 30
Организиране на дейности в туристическа агенция и турооператорска фирма ЗД 2 ТО 30 30 30 2
Природни туристически ресурси ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Туристическо райониране и регионално развитие ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Глобализацията на античния свят: римската култура в българските земи ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Чужд език (1 от...) ЗД 2 ТО 30 30 90 4
Блок 1 (3 от...) ИД 2 ТО 45 45 225 9
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 2 Изпит 30 30 60 3
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 165 60 225 675 30
Балкански културни средища през Средновековието ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Културно-историческо наследство на Средновековна България ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Население и селища ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Чужд език (1 от...) ЗД 3 ТО 15 15 45 2
Блок 2 (3 от...) ИД 3 ТО 45 45 225 9
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 3 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 165 15 180 720 30
Балканите между християнството и исляма ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Българско възрожденско културно-историческо наследство ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Разработване на културен продукт и туристическа анимация ЗД 4 ТО 15 15 75 3
Средновековните български градове и манастири: паметници на културно-историческото наследство ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Чужд език (1 от...) ЗД 4 ТО 15 15 75 3
Блок 3 (3 от...) ИД 4 ТО 45 45 225 9
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 135 30 165 735 30
Културно-цивилизационни процеси в българското общество (1878-1944 г.) ЗД 5 Изпит 30 30 150 6
Религиозен туризъм ЗД 5 Изпит 30 30 150 6
Блок 4 (3 от...) ИД 5 Изпит 15 45 405 15
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 5 ТО 30 30 60 3
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 105 135 765 30
Географски и туристически региони на континентите ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Екскурзоводство ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Традиционна митология на българския народ ЗД 6 Изпит 30 30 120 5
Блок 5 (3 от...) ИД 6 Изпит 45 45 405 15
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 6 ТО 30 30 60 3
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 135 30 165 735 30
Въведение в правната регулация на туризма ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Музеите като ресурс на културния туризъм ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Туристическа картография и ГИС ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Блок 6 (3 от...) ИД 7 ТО 45 45 315 12
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 135 135 765 30
Методология на разработване на проекти ЗД 8 Изпит 30 30 150 6
Блок 7 (2 от...) ИД 8 Изпит 30 30 150 6
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 8 Изпит 30 30 90 4
Специализиран чужд език (1 от...) ФД 8 ТО 30 30 90 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 90 30 120 780 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината