ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Етнология

Професионално направление: 3.1 Социология, антропология и науки за културата
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Етнолог
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 7/29.6.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/6.7.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
История и теория на етнологията ЗД 1 ТО 30 15 45 105 5
Методи на етноложките проучвания и документация ЗД 1 Изпит 30 30 60 90 5
Археология ЗД 1 Изпит 45 15 60 90 5
Архивистика ЗД 1 Изпит 30 30 30 2
История на Стария свят ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Увод в историческото познание ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Всекидневен живот в античния свят ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 60 3
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 225 90 315 585 30
Българска етнология ЗД 2 ТО 30 30 60 90 5
История и теория на етнологията ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
История на Стария свят ЗД 2 Изпит 15 15 30 90 4
Средновековна българска история ЗД 2 ТО 30 30 90 4
Практика в етнографски музей ЗД 2 ТО 15 15 45 2
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 2 ТО 30 30 150 6
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 2 Изпит 45 15 60 60 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 180 90 270 630 30
Средновековна обща история ЗД 3 ТО 30 30 60 3
Балканска етнология ЗД 3 ТО 30 15 45 75 4
Българска етнология ЗД 3 Изпит 30 30 60 60 4
Славянска етнология ЗД 3 Изпит 45 15 60 60 4
Средновековна българска история ЗД 3 Изпит 15 15 30 60 3
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 120 5
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 120 5
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 45 2
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 225 75 300 600 30
Средновековна обща история ЗД 4 Изпит 15 15 30 60 3
Балканска етнология ЗД 4 Изпит 30 15 45 75 4
История на българските земи ХV-ХVІІ век ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Европейска етнология в Ново и Най-ново време ЗД 4 Изпит 30 30 90 4
Избираема дисциплина 4 (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 120 5
Избираема дисциплина 5 (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 150 6
Факултативна дисциплина 3 (1 от...) ФД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 225 60 285 615 30
Нова история на България 1878 - 1944 г. ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Увод в извъневропейската етнология ЗД 5 ТО 30 15 45 75 4
Нова история на България XVIII-XIX век (Възраждане) ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Етнология на града ЗД 5 Изпит 30 15 45 75 4
Историческа демография ЗД 5 Изпит 45 15 60 60 4
Избираема дисциплина 6 (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 120 5
Избираема дисциплина 7 (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 120 5
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 255 75 330 570 30
Религии и етноконфесионални общности ЗД 6 Изпит 45 15 60 60 4
Теренно етнографско изследване ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Увод в извъневропейската етнология ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Нова обща история ЗД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Избираема дисциплина 8 (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 120 5
Избираема дисциплина 9 (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 120 5
Факултативна дисциплина 4 (1 от...) ФД 6 Изпит 45 15 60 90 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 240 60 300 600 30
Етнология на социализма ЗД 7 Изпит 45 15 60 60 4
Най-нова история на България ЗД 7 Изпит 45 15 60 90 5
Съвременна обща история ЗД 7 Изпит 45 15 60 90 5
Избираема дисциплина 10 (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 150 6
Избираема дисциплина 11 (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 150 6
Факултативна дисциплина 5 (1 от...) ФД 7 ТО 45 15 60 60 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 240 60 300 600 30
Европейски метаетнически общности ЗД 8 Изпит 30 30 120 5
Културна антропология ЗД 8 Изпит 30 15 45 105 5
Избираема дисциплина 12 (1 от...) ИД 8 ТО 30 30 150 6
Факултативна дисциплина 6 (1 от...) ФД 8 Изпит 45 15 60 60 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 135 30 165 735 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината