ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Философски факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Философия

Професионално направление: 2.3 Философия
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Философ
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 3/27.5.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/8.6.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Въведение във философията ЗД 1 Изпит 45 45 195 8
Източна философия ЗД 1 Изпит 45 45 195 8
Реторика ЗД 1 Изпит 15 15 105 4
Антична философия ЗД 1 Изпит 45 45 195 8
Български език и стил ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 150 15 165 735 30
Аксиология ЗД 2 Изпит 15 15 195 7
Английски език ЗД 2 ТО 30 30 90 4
Логика ЗД 2 Изпит 45 45 195 8
Философия на правото ЗД 2 Изпит 15 15 225 8
Анализ на философски текст ЗД 2 Изпит 15 15 75 3
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 90 30 120 780 30
Онтология ЗД 3 Изпит 45 45 195 8
Философска антропология ЗД 3 Изпит 60 60 180 8
Историческа социология ЗД 3 Изпит 15 15 45 2
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 15 15 255 9
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 3 Изпит 15 15 75 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 150 150 750 30
Социална философия ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Философия на Средновековието и Ренесанса ЗД 4 Изпит 45 45 195 8
История на руската философия ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 4 Изпит 15 15 255 9
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 4 ТО 15 15 75 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 135 135 765 30
Теория на познанието ЗД 5 Изпит 60 60 210 9
Философия на Новото време 17-18 век ЗД 5 Изпит 60 60 210 9
История на българската философия ЗД 5 Изпит 45 45 195 8
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 5 Изпит 15 15 105 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 180 180 720 30
Немска класическа философия ЗД 6 Изпит 60 60 180 8
Естетика ЗД 6 Изпит 60 60 180 8
Етика ЗД 6 Изпит 45 45 195 8
Избираема дисциплина 4 (1 от...) ИД 6 Изпит 30 30 150 6
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 195 195 705 30
Философия на историята ЗД 7 Изпит 60 60 210 9
Съвременна философия ЗД 8 П 30 30 30
Философия на Новото време 19 век ЗД 7 Изпит 60 60 210 9
Философия на религията ЗД 7 Изпит 30 30 240 9
Избираема дисциплина 5 (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 60 3
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 180 180 720 30
Съвременна философия ЗД 8 Изпит 30 30 120 7
Философия на културата ЗД 8 Изпит 30 30 180 7
Философия на съзнанието ЗД 8 ТО 15 15 75 3
Избираема дисциплина 6 (1 от...) ИД 8 Изпит 15 15 75 3
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 90 90 750 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината