ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Философски факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Философия

Професионално направление: 2.3 Философия
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Философ
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 3/27.5.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/8.6.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Въведение във философията ЗД 1 Изпит 60 15 75 165 8
Източна философия ЗД 1 Изпит 60 15 75 165 8
Реторика ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Антична философия ЗД 1 Изпит 60 30 90 150 8
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 30 2
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 210 90 300 600 30
Аксиология ЗД 2 Изпит 45 30 75 135 7
Логика ЗД 2 Изпит 60 30 90 150 8
Философия на правото ЗД 2 Изпит 45 30 75 165 8
Анализ на философски текст ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Английски език ЗД 2 ТО 60 60 60 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 180 150 330 570 30
Философска антропология ЗД 3 Изпит 60 30 90 150 8
Онтология ЗД 3 Изпит 60 30 90 150 8
Историческа социология ЗД 3 Изпит 15 15 45 2
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 45 15 60 210 9
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 3 Изпит 30 30 60 3
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 210 75 285 615 30
История на руската философия ЗД 4 Изпит 60 15 75 75 5
Социална философия ЗД 4 Изпит 60 15 75 75 5
Философия на Средновековието и Ренесанса ЗД 4 Изпит 60 15 75 165 8
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 4 Изпит 45 15 60 210 9
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 4 ТО 30 60 3
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 225 60 315 585 30
Теория на познанието ЗД 5 Изпит 60 30 90 180 9
Философия на Новото време 17-18 век ЗД 5 Изпит 60 30 90 180 9
История на българската философия ЗД 5 Изпит 60 30 90 150 8
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 5 Изпит 30 30 90 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 210 90 300 600 30
Немска класическа философия ЗД 6 Изпит 60 30 90 150 8
Естетика ЗД 6 Изпит 60 30 90 150 8
Етика ЗД 6 Изпит 60 30 90 150 8
Избираема дисциплина 4 (1 от...) ИД 6 Изпит 45 45 135 6
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 225 90 315 585 30
Философия на историята ЗД 7 Изпит 60 15 75 195 9
Философия на Новото време 19 век ЗД 7 Изпит 60 15 75 195 9
Философия на религията ЗД 7 Изпит 45 45 225 9
Съвременна философия ЗД 8 П 30 30 30
Избираема дисциплина 5 (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 60 3
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 195 30 225 675 30
Съвременна философия ЗД 8 Изпит 30 15 45 105 7
Философия на културата ЗД 8 Изпит 45 30 75 135 7
Философия на съзнанието ЗД 8 ТО 30 15 45 45 3
Избираема дисциплина 6 (1 от...) ИД 8 Изпит 45 45 45 3
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 150 60 210 630 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината