ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: История

Професионално направление: 2.2 История и археология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Историк
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 10/7.9.2016 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/4.9.2017 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Археология I част ЗД 1 ТО 15 15 75 3
Архивистика ЗД 1 Изпит 15 15 75 3
Етнология на България ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Тракология ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Увод в историческото познание ЗД 1 Изпит 15 15 105 4
Български език и стил ЗД 1 ТО 15 15 45 2
Историография I част ЗД 1 ТО 15 15 105 4
История на Стария свят I част ЗД 1 ТО 30 30 120 5
Практика в архив ЗД 1 ТО 15 15 15 1
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 150 30 180 720 30
История на Стария свят II част ЗД 2 Изпит 30 30 90 4
Археология II част ЗД 2 Изпит 30 30 60 3
Историография II част ЗД 2 Изпит 30 30 30 2
История на Византия и средновековна история на балканските народи I част ЗД 2 ТО 30 30 60 3
Средновековна българска история I част ЗД 2 ТО 30 30 60 3
Средновековна обща история I част ЗД 2 ТО 30 30 60 3
Модул 1 (1 от...) ИД 2 Изпит 15 15 105 4
Модул 2 (1 от...) ИД 2 Изпит 15 15 105 4
Факултативни дисциплини 2 (1 от...) ФД 2 ТО 15 15 105 4
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 225 225 675 30
История на българските земи XV-XVII век I част ЗД 3 ТО 30 30 30 2
История на Византия и средновековна история на балканските народи II част ЗД 3 Изпит 30 30 90 4
Средновековна българска история II част ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Средновековна обща история II част ЗД 3 Изпит 30 30 120 5
Модул 2 (2 от...) ИД 3 Изпит 30 30 270 10
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 3 ТО 15 15 105 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 165 165 735 30
История на балканските народи XV-XX век I част ЗД 4 ТО 30 30 60 3
История на българските земи XV-XVII век II част ЗД 4 Изпит 30 30 150 6
История на Русия I част ЗД 4 ТО 30 30 90 4
Нова история на България XVIII-XIX век (Възраждане) I част ЗД 4 ТО 30 30 90 4
Модул 2 (2 от...) ИД 4 Изпит 30 30 210 8
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 4 ТО 15 15 135 5
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 165 165 735 30
История на балканските народи XV-XX век II част ЗД 5 Изпит 30 30 150 6
История на Русия II част ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Нова история на България 1878-1944 г. I част ЗД 5 ТО 30 30 120 5
Нова история на България XVIII-XIX век (Възраждане) II част ЗД 5 Изпит 30 30 150 6
Модул 2 (2 от...) ИД 5 Изпит 30 30 210 8
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 150 150 750 30
Най-нова история на България I част ЗД 6 ТО 30 30 60 3
Нова история на България 1878-1944 г. II част ЗД 6 Изпит 30 30 150 6
Нова обща история I част ЗД 6 ТО 30 30 90 4
Модул 2 (3 от...) ИД 6 Изпит 45 45 315 12
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 6 ТО 15 15 135 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 150 150 750 30
Най-нова история на България II част ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Нова обща история II част ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Съвременна обща история I част ЗД 7 ТО 30 30 120 5
Модул 2 (2 от...) ИД 7 Изпит 30 30 210 8
Факултативни дисциплини (1 от...) ФД 7 ТО 15 15 135 5
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 135 135 765 30
Съвременна обща история II част ЗД 8 Изпит 30 30 120 5
Модул 2 (3 от...) ИД 8 Изпит 45 45 405 15
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 75 75 825 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината