ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Исторически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Археология

Професионално направление: 2.2 История и археология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Археолог
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 6/2.6.2020 г.
Утвърден на АС, протокол № 8/8.6.2020 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Български език и стил ЗД 1 ТО 30 30 60 3
Етнология ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Латински език ЗД 1 ТО 30 30 60 60 4
Праистория I част ЗД 1 Изпит 45 15 60 60 4
Въведение в археологията ЗД 1 Изпит 30 15 45 105 5
Стара история ЗД 1 Изпит 45 30 75 75 5
Факултативна дисциплина 1 (1 от...) ФД 1 Изпит 30 30 120 5
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 210 135 345 555 30
Музейно дело ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Бронзова епоха ЗД 2 Изпит 30 30 60 120 6
Тракология ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Старогръцки език ЗД 2 ТО 30 30 60 60 4
Курсова работа по праистория ЗД 2 ТО 15 15 45 2
Практика по археология (праистория) ЗД 2 ТО 15 15 45 2
Праистория ІІ част ЗД 2 Изпит 45 15 60 120 6
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 165 120 285 615 30
Класическа археология (V-I в. пр. Хр.) ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Средновековна българска история ЗД 3 Изпит 45 15 60 90 5
Класическа археология (I-IV в. сл. Хр.) ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Ранна желязна епоха в българските земи ЗД 3 Изпит 30 30 60 90 5
Избираема дисциплина - праистория (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 120 5
Избираема дисциплина - желязна епоха (1 от...) ИД 3 ТО 30 30 120 5
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 195 105 300 600 30
Археология на славяни и прабългари ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
История на Византия и балканските народи ЗД 4 Изпит 45 15 60 90 5
Курсова работа по антична археология ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Практика по археология (антична археология) ЗД 4 ТО 15 15 45 2
Римска култура в българските земи ЗД 4 Изпит 30 30 60 60 4
Археология на Великото преселение на народите ЗД 4 Изпит 45 15 60 60 4
Избираема дисциплина - римска култура (1 от...) ИД 4 ТО 30 30 120 5
Факултативна дисциплина 2 (1 от...) ФД 4 ТО 30 15 45 75 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 225 120 345 555 30
Византийска археология ЗД 5 Изпит 60 30 90 90 6
Средновековна българска археология І част ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Археология на българските земи през ХІ-ХІІ век ЗД 5 Изпит 30 30 30 2
Средновековна обща история ЗД 5 Изпит 30 30 60 60 4
Старобългарски език ЗД 5 ТО 30 30 60 60 4
Избираема дисциплина - късноантична епоха (1 от...) ИД 5 ТО 30 30 150 6
Факултативни дисциплини 3 и 4 (2 от...) ФД 5 ТО 60 60 60 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 270 120 390 510 30
Средновековна българска археология ІІ част ЗД 6 Изпит 30 30 60 60 4
Практика по археология (средновековна археология) ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Археология на средновековните Балкани ЗД 6 Изпит 30 30 90 4
История на Русия ІХ-ХVІІ век ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Курсова работа по средновековна археология ЗД 6 ТО 15 15 45 2
Чужд език (1 от...) ЗД 6 ТО 60 60 60 4
Избираема дисциплина - Средновековие 1 част (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 120 5
Избираема дисциплина - Средновековие 2 част (1 от...) ИД 6 ТО 30 30 120 5
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 150 135 285 615 30
Археология на българските земи през ХV-ХVІІ век ЗД 7 Изпит 30 30 60 3
История на българските земи ХV-ХVІІ век ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
История на българските земи ХVІІІ-ХІХ век ЗД 7 Изпит 30 15 45 45 3
Избираема дисциплина - теоретико-методичен модул (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 150 6
Факултативни дисциплини 5, 6 и 7 (3 от...) ФД 7 ТО 90 90 360 15
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 210 30 240 660 30
Блок 1 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 120 5
Блок 2 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 120 5
Блок 3 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 120 5
Блок 4 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 30 120 5
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 120 120 780 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината