ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Филологически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Романистика

Професионално направление: 2.1 Филология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Филолог – специалист по френски език, литература и култура и втори романски език – по избор (испански или италиански, или португалски)
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Редовна

Приет на ФС, протокол № 13/19.9.2017 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/25.9.2017 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Увод в езикознанието ЗД 1 Изпит 30 15 45 75 4
Компютърна текстообработка ЗД 1 ТО 15 15 30 90 4
Латински език ЗД 1 Изпит 30 30 60 180 8
Френски език І част ЗД 1 Изпит 210 210 210 14
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 75 270 345 555 30
Български език и стил ЗД 2 ТО 30 30 90 4
Увод в литературознанието ЗД 2 Изпит 30 15 45 75 4
История и култура на франкофонските страни ЗД 2 Изпит 30 30 60 90 5
История и култура на Франция ЗД 2 Изпит 30 15 45 105 5
Френски език ІІ част ЗД 2 Изпит 180 180 180 12
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 90 270 360 540 30
Академично писане ЗД 3 Изпит 15 15 30 60 3
Френски език ІІІ част ЗД 3 ТО 150 150 150 10
Втори чужд (романски) език 1 част (1 от...)
ЗД 3 Изпит 120 120 150 9
Избираема дисциплина 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 45 75 4
Факултативна дисциплина 1.1. (1 от...) ФД 3 ТО 60 60 4
Факултативна дисциплина 1.2. (2 от...) ФД 3 ТО 60 60 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 15 285 465 555 34
Теория на превода ЗД 4 Изпит 30 30 60 3
Фонетика и фонология на френския език ЗД 4 Изпит 30 15 45 75 4
Френски език ІV част ЗД 4 Изпит 90 90 120 7
Втори чужд (романски) език 2 част (1 от...)
ЗД 4 Изпит 120 120 120 8
Избираема дисциплина 2 (1 от...) ИД 4 Изпит 45 75 4
Факултативна дисциплина 2.1. (1 от...) ФД 4 ТО 60 60 4
Факултативна дисциплина 2.2. (2 от...) ФД 4 ТО 60 60 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 60 225 450 570 34
Литература и култура на франкофонските страни - I част ЗД 5 Изпит 30 15 45 105 5
Морфология на френския език ЗД 5 Изпит 30 15 45 105 5
Френски език V част ЗД 5 ТО 60 60 60 4
Втори чужд (романски) език 3 част (1 от...)
ЗД 5 Изпит 120 120 120 8
Избираема дисциплина 3 (1 от...) ИД 5 Изпит 45 75 4
Факултативна дисциплина 3.1. (1 от...) ФД 5 ТО 60 60 4
Факултативна дисциплина 3.2. (2 от...) ФД 5 ТО 60 60 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 60 210 435 585 34
Литература и култура на франкофонските страни - II част ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Синтаксис на френския език ЗД 6 Изпит 30 15 45 75 4
Френски език VІ част ЗД 6 Изпит 90 90 90 6
Втори чужд (романски) език 4 част (1 от...)
ЗД 6 Изпит 60 60 60 4
История и култура на страната на втория чужд език (1 от...)
ЗД 6 Изпит 30 30 30 2
Граматика на втория чужд език (1 от...)
ЗД 6 ТО 30 30 30 2
Избираема дисциплина 4 (1 от...) ИД 6 ТО 45 75 4
Факултативна дисциплина 4.1. (1 от...) ФД 6 ТО 60 60 4
Факултативна дисциплина 4.2. (2 от...) ФД 6 ТО 60 60 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 120 180 465 555 34
Френски език VІІ част ЗД 7 Изпит 105 105 135 8
История на френската литература І част ЗД 7 Изпит 30 15 45 105 5
Превод на юридически текстове - френски език ЗД 7 ТО 30 30 60 3
Втори чужд (романски) език 5 част (1 от...)
ЗД 7 Изпит 60 60 60 4
Литература на втория чужд език (1 от...)
ЗД 7 ТО 30 30 30 2
Избираема дисциплина 5 (1 от...) ИД 7 Изпит 45 75 4
Избираема дисциплина 6 (1 от...) ИД 7 Изпит 45 75 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 60 210 360 540 30
Системи за управление на преводачески проекти ЗД 8 ТО 15 15 45 2
Френски език VIII част ЗД 8 ТО 45 45 45 3
История на френската литература ІІ част ЗД 8 Изпит 30 15 45 45 3
Практическа граматика на френския език ЗД 8 Изпит 30 15 45 75 4
Преддипломен семинар - френски език ЗД 8 Изпит 30 30 30 2
Преддипломен семинар по втория чужд език (1 от...)
ЗД 8 ТО 15 15 45 2
Избираема дисциплина 7 (1 от...) ИД 8 Изпит 45 75 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по френски език 8 150 5
Държавен изпит по втория език 8 150 5
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа по френски език 8 150 5
Държавен изпит по втория език 8 150 5
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 105 90 240 660 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината