ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"

Филологически факултет

УЧЕБЕН ПЛАН

Образователна програма: Българска филология

Професионално направление: 2.1 Филология
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър
Професионална квалификация: Филолог – специалист по български език и литература
Срок на обучение: 8 семестъра ECTS Кредити: 240 Форма на обучение: Задочна

Приет на ФС, протокол № 14/11.9.2018 г.
Утвърден на АС, протокол № 9/17.9.2018 г.

ДисциплинаСтатусСем.Форма на контролЛекцииУпражненияАЗИАЗECTS кредити
Компютърна текстообработка ЗД 1 ТО 15 15 105 4
Езикова култура ЗД 1 ТО 15 15 105 4
Четене и интерпретация ЗД 1 ТО 30 30 90 4
Увод в езикознанието ЗД 1 Изпит 30 30 120 5
Фонетика на съвременния български език ЗД 1 Изпит 15 15 30 120 5
Антична литература ЗД 1 Изпит 30 30 90 4
Класически език (1 от...) ЗД 1 ТО 15 15 105 4
Всичко за ПЪРВИ СЕМЕСТЪР 135 30 165 735 30
Средновековна българска литература ЗД 2 Изпит 30 30 180 7
Лексикология на съвременния български език ЗД 2 Изпит 30 30 150 6
Увод в литературознанието ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Старобългарски език ЗД 2 Изпит 30 30 120 5
Български фолклор ЗД 2 Изпит 30 15 45 165 7
Всичко за ВТОРИ СЕМЕСТЪР 150 15 165 735 30
Възрожденска литература ЗД 3 Изпит 30 15 45 165 7
Морфология на съвременния български език I част ЗД 3 ТО 30 30 150 6
Диалектология ЗД 3 Изпит 30 30 150 6
Академично писане ЗД 3 ТО 15 15 75 3
Избираема обща филологическа дисциплина 1 (1 от...) ИД 3 Изпит 30 90 4
Факултативна дисциплина 1 - славянски език (1 от...) ФД 3 ТО 30 90 4
Всичко за ТРЕТИ СЕМЕСТЪР 105 15 180 720 30
Морфология на съвременния български език II част ЗД 4 Изпит 15 15 30 150 6
Сравнително славянско езикознание ЗД 4 Изпит 15 15 135 5
Българска литература след Освобождението I част ЗД 4 ТО 30 30 150 6
Западноевропейска литература ЗД 4 Изпит 30 30 120 5
Избираема обща филологическа дисциплина 2 (1 от...) ИД 4 Изпит 30 90 4
Факултативна дисциплина 2 - славянски език (1 от...) ФД 4 ТО 30 90 4
Всичко за ЧЕТВЪРТИ СЕМЕСТЪР 90 15 165 735 30
Синтаксис на съвременния български език I част ЗД 5 ТО 30 30 150 6
История на българския език ЗД 5 Изпит 30 30 150 6
Българска литература след Освобождението II част ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Руска литература ЗД 5 Изпит 30 30 120 5
Избираема дисциплина - български език 1 (1 от...) ИД 5 Изпит 30 90 4
Факултативна дисциплина 3.1. (1 от...) ФД 5 ТО 30 90 4
Факултативна дисциплина 3.2. (2 от...) ФД 5 ТО 30 90 4
Всичко за ПЕТИ СЕМЕСТЪР 120 210 810 34
Синтаксис на съвременния български език II част ЗД 6 Изпит 15 15 30 180 7
Стилистика на съвременния български език I част ЗД 6 ТО 30 30 150 6
Българска литература между двете световни войни ЗД 6 Изпит 30 15 45 225 9
Избираема дисциплина - българска литература 1 (1 от...) ИД 6 Изпит 30 90 4
Факултативна дисциплина 4.1. (1 от...) ФД 6 ТО 30 90 4
Факултативна дисциплина 4.2. (2 от...) ФД 6 ТО 30 90 4
Всичко за ШЕСТИ СЕМЕСТЪР 75 30 195 825 34
Стилистика на съвременния български език II част ЗД 7 Изпит 15 15 30 120 5
Лингвистика на текста ЗД 7 Изпит 30 30 120 5
Историческа поетика ЗД 7 Изпит 45 45 135 6
Славянски литератури ЗД 7 Изпит 30 30 150 6
Избираема дисциплина - български език 2 (1 от...) ИД 7 ТО 30 90 4
Избираема дисциплина - българска литература 2 (1 от...) ИД 7 ТО 30 30 90 4
Всичко за СЕДМИ СЕМЕСТЪР 150 15 195 705 30
История на новобългарския книжовен език ЗД 8 Изпит 30 30 150 6
Съвременна българска литература ЗД 8 Изпит 30 30 150 6
Детска литература ЗД 8 ТО 15 15 105 4
Избираема обща филологическа дисциплина 3 (1 от...) ИД 8 Изпит 30 90 4
Вариант 1 8 300 10
Държавен изпит по български език и литература 8 300 10
Вариант 2 8 300 10
Защита на дипломна работа 8 300 10
Всичко за ОСМИ СЕМЕСТЪР 75 105 795 30

* АЗ - Аудиторна заетост; ИАЗ - Извънаудиторна заетост.
* ЗД - Задължителна дисциплина; ИД - Избираема дисциплина; ФД - Факултативна дисциплина.

Допълнителна информация за дисциплината